Nieuwsbericht Inspraak Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

Publicatiedatum: 05 januari 2016 12.15 uur

De 18 gemeenten in de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. In dit kader maakt het college van B&W van de gemeente Meerssen bekend dat de Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg ter inzage ligt. De Structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van Wonen in de regio Zuid-Limburg voor de komende 10 jaar. Voor het gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijke leidraad voor het opstellen van toekomstige bestemmingsplannen en het toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijke grondgebied. De Ontwerp Structuurvisie is tot stand gekomen op basis van breed ambtelijk en bestuurlijk overleg binnen de regio Zuid-Limburg. Daarnaast zijn Zuid-Limburg brede informatiesessies georganiseerd voor raadsleden, het maatschappelijke middenveld en andere stakeholders.

Inzage & Inspraak

De ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg ligt van 6 januari t/m 16 februari 2016 ter inzage. U kunt de ontwerp structuurvisie inzien via www.meerssen.nl. De papieren stukken liggen op afspraak te inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043). Gedurende deze termijn kunt u inspraakreacties indienen bij: het College van B&W van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoon 14 043.

Download hier de Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

Informatieavond

Op donderdag 21 januari 2016 vindt een informatiebijeenkomst plaats over de Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Aanvang 18.00 uur in de Hof van Gaia, Brughofweg 25 (poort 3) in Kerkrade. Tijdens de bijeenkomst wordt een korte presentatie gegeven over het doel, de inhoud, de wijze van totstandkoming en de vervolgprocedure van de structuurvisie. U bent van harte welkom! Tijdens deze informatieavond kunnen geen inspraakreacties worden ingediend. De bijeenkomst duurt tot 20.00 uur.

Vervolg

Na de inzageperiode zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de inspraakreacties. De gemeenteraad zal worden gevraagd, met inachtneming van de ingediende reacties, de Structuurvisie vast te stellen. De vastgestelde Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg zal via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl bekend worden gemaakt. De Structuurvisie is voor de inwoners niet direct bindend. Er zal dan ook geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid volgen na de raadsvaststelling. Gezien het gebied waarop de structuurvisie ziet - Zuid-Limburg - is het doel een uniforme visie geldend voor alle Zuid-Limburgse gemeenten.

Informatie

Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl