Terug
Snelzoeken

Artikel Veelgestelde vragen & antwoorden (enquête toekomst Meerssen)

Onderzoek toekomst

Vragen & antwoorden over het onderzoek

Wat houdt het onderzoek in? / Waarom wordt de toekomstbestendigheid van Meerssen onderzocht?
Wij willen graag weten of de gemeente Meerssen op een termijn van 10-15 jaar in staat is om al haar taken tegen redelijke kosten en op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te blijven verrichten en haar ambities te realiseren.

Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van Meerssen is onderdeel van een proces. Dit proces bestaat onder meer uit verschillende onderzoeken, mogelijke burgerparticipatietrajecten, bestuurlijke herijkingsprocessen en daaruit voortvloeiende verbetertrajecten.

Wie is opdrachtgever van dit onderzoek?
Het onderzoeksproces wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft hiervoor een begeleidingscommissie samengesteld. In deze commissie zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd. De burgemeester heeft als adviseur zitting in de commissie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot.

Wat kost het onderzoek?
Het onderzoek is onderdeel van een proces dat bestaat uit verschillende onderzoeken, mogelijke burgerparticipatietrajecten, bestuurlijke herijkingsprocessen en daaruit voortvloeiende verbetertrajecten De gemeenteraad heeft op 20 april 2017 voor dit hele proces een bedrag beschikbaar gesteld van 150.000 euro. Een deel van dit bedrag is bestemd voor de eerste fase van het proces, namelijk voor de uitvoering van het  onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de gemeente.

De provincie Limburg heeft zich bereid verklaard om een financiële bijdrage te leveren van 50% van de kosten van dit onderzoek mits het onderzoek gedegen en onafhankelijk wordt uitgevoerd. De provincie zal zich niet bemoeien met de inhoud van het onderzoek.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek? Wanneer zien we hier iets van terug?
De uitkomsten van de enquête en andere onderzoeksonderdelen worden samengevat in een nota van bevindingen. Deze nota wordt via de begeleidingscommissie aan de gemeenteraad gepresenteerd, om vervolgens als definitief rapport opgeleverd te worden.

Het onderzoeksproces ziet er als volgt uit:
10 november opleveren nota van bevindingen aan de begeleidingsgroep
15 november bespreking van de nota met de begeleidingsgroep
23 november raadsconferentie (over de bevindingen)
11 december rapport vaststellen door begeleidingsgroep|
15 december opleveren eindrapport

Waarom is het belangrijk om de enquête in te vullen, waarom zou ik hieraan meedoen?
Dit onderzoek gaat over de toekomst van de gemeente Meerssen op de langere termijn. U kunt nu aangeven wat voor u belangrijk is; zorg, voorzieningen of andere zaken. Deze informatie gebruiken we om te bepalen waar de inwoners van de gemeente in de toekomst het meest bij gebaat zijn op het gebied van zorg, voorzieningen of andere gemeentelijke taken.

Is dit een onderzoek naar een fusie/herindeling?
Nee. Bij dit onderzoek staat de vraag centraal óf de gemeente Meerssen op een termijn van 10-15 jaar in staat is om al haar taken tegen redelijke kosten en op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te blijven verrichten en haar ambities te realiseren.

Het is aan de politieke partijen om de resultaten van het onderzoek te gebruiken om hun standpunt (mede) te bepalen rondom de toekomstbestendigheid van de gemeente. Dit onderzoek moet de gemeente Meerssen en haar inwoners van informatie voorzien die nodig is om te bepalen waar de inwoners van de gemeente in de toekomst het meest bij gebaat zijn op het gebied van zorg, voorzieningen of andere gemeentelijke taken.

Wat wordt verstaan onder 'redelijke kosten en aanvaardbaar kwaliteitsniveau'?
Dat is aan iedere inwoner, raadslid of politieke partij zelf om in te vullen.

Worden omliggende gemeenten ook betrokken? Zo ja, welke?
De enquête wordt alleen gehouden onder de inwoners van de gemeente Meerssen. Naast deze enquête neemt Berenschot o.a. ook interviews af bij ondernemers, verenigingen, (maatschappelijke) organisaties en ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen binnen Meerssen. Wat betreft deze laatsten (bestuurders en ambtelijk betrokkenen) vinden er ook interviews plaats met de burgemeesters, gemeentesecretarissen en CdK en gedeputeerde van resp. buurgemeenten en de provincie.

Waarom wordt er geen referendum gehouden?
Dit onderzoek gaat over de vraag óf de gemeente Meerssen op een termijn van 10-15 jaar in staat zal zijn om al haar taken tegen redelijke kosten en op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te blijven verrichten en haar ambities te realiseren. Het gaat dus niet om een (volks)raadpleging over een bestuurlijk besluit.

Gaat u dat nog doen?
Dat is aan de nieuwe raad.

Worden ondernemers ook betrokken bij het onderzoek?
Er worden interviews met diverse ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen, verenigingen, ondernemers en andere stakeholders gehouden.

Hoe anoniem is de enquête?
Wij vragen enkel uw postcode om te controleren of u daadwerkelijk in de gemeente Meerssen woont. Daarnaast worden alle gegevens uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en zijn de resultaten van de enquête niet te herleiden tot personen. De enquête is in te vullen via een beveiligde verbinding.

Hoelang duurt het invullen van de enquête?
Het invullen van de enquête duurt ongeveer vijf minuten.

Wie kan de enquête invullen?
Inwoners van de gemeente Meerssen die 18 jaar of ouder zijn.

Hoe kan ik de enquête invullen als ik geen computer / internet heb?
Bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen (Markt 50, 6231 LS Meerssen) kunt u een papieren versie van de enquête invullen.

Tot wanneer kan ik de enquête invullen?
Dat kan van 4 tot en met 25 september.

Vragen & antwoorden mbt het invullen van de enquête

Krijgt u bij het invullen van de enquête een foutmelding (certificaat)?
Dit kan komen door de instellingen op uw eigen computer. Probeert u de vragenlijst dan vanaf een ander apparaat in te vullen.

Kunt u uw postcode niet volledig invullen in de vragenlijst?
Bij het invullen hoeft u alleen de 4 cijfers van uw postcode te noteren. U hoeft niet de letters in te vullen.

Lukt het niet op de vragenlijst op uw gsm in te vullen?
De vragenlijst is ook gemaakt voor mobiele apparaten (ipad/gsm). Op uw mobiele telefoon kunt u de melding 'houdt uw gsm horizontaal' krijgen. Dit is omdat de vraag bij een horizontaal scherm beter te lezen is op uw telefoon. Lukt het niet om de vragenlijst via uw gsm in te vullen? Probeert u de vragenlijst dan vanaf een ander apparaat (pc) in te vullen.

Hoe toekomstbestendig is Meerssen?
Denkt u met ons mee?