Gemeente Meerssen | Raadsgriffier

Artikel Raadsgriffier

De raadsgriffier ondersteunt de raad en het presidium in brede zin. De griffier ondersteunt de gemeenteraad bij al zijn taken en bij de doorontwikkeling van de duale werkwijze van de raad. De raad benoemt de griffier en is tevens directe opdrachtgever. De griffier adviseert de raad bestuurlijk-inhoudelijk en vervult tevens een procedurele rol.

Een belangrijke taak van de griffie is het voorbereiden van vergaderingen van de raad en het presidium inclusief de verslaglegging van deze vergaderingen en de afwerking/bewaking van raadsbesluiten en bestuursopdrachten. Belangrijkste taken:

  • De griffier adviseert de raad op het gebied van strategische positionering (binnen de gemeentelijke organisatie en naar de burgers), organisatie en werkwijze, de consequenties van de kaderstellende en toetsende taken van de raad voor de positionering van de raad en dergelijke;
  • De griffier ondersteunt de raad in de uitvoering van taken en verleent gevraagd en ongevraagd bijstand aan de raad, alsmede aan het presidium.
  • Hij draagt zorg voor een optimale inrichting en uitvoering van procedures rond politiek-bestuurlijke besluitvorming en ziet mede toe op de kwaliteit van raadsvoorstellen.
  • De griffier treedt als vertegenwoordiger van de raad op en draagt zorg voor een actieve betrokkenheid in diverse lokale en regionale netwerken.

Raadsgiffier mr. Yarka Dreessen
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen
telefoon 043-3661674
e-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl