Gemeente Meerssen | Raadsgriffie

Artikel Raadsgriffie

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffie. De raadsgriffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies voor te bereiden en goed te laten verlopen. Inclusief verspreiding van de daarvoor benodigde stukken. Maar ook de verslaglegging van deze vergaderingen en de afwerking/bewaking van raadsbesluiten en bestuursopdrachten horen bij de taak van de griffie.

Adviesfunctie

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zit de griffier naast de voorzitter (de burgemeester) en ondersteunt haar in haar taak als voorzitter van de vergadering. Ze bekijkt of ingediende moties op de juiste wijze zijn opgesteld, begeleidt de stemrondes en houdt in de gaten of de vergadering verloopt volgens het Reglement van Orde.
Daarnaast adviseert de griffie het presidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad) en ondersteunt ze het fractievoorzittersoverleg, de raadsvoorzitter en de commissievoorzitters. Ook adviseert ze gemeenteraadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota's en initiatiefvoorstellen. Bij de taken hoort ook de communicatie voor de raad.

Andere taken

Naast de adviesfunctie heeft de griffie nog andere taken. Zo verleent de griffie gevraagd en ongevraagd bijstand aan de raad en het presidium. Ook treedt de griffier als vertegenwoordiger van de raad op en draagt zorg voor een actieve betrokkenheid in diverse lokale en regionale netwerken. Tot slot wordt door de griffie gezorgd voor een optimale inrichting en uitvoering van procedures rondom besluitvorming.

Raadsgriffie Gemeente Meerssen

Bij de gemeente Meerssen bestaat de raadsgriffie uit drie personen:

  • Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen
  • Griffiemedewerker Wesley Vansimpsen
  • Griffiemedewerker Iris Donkers

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen
telefoon 043-3661674
e-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl  

Griffiemedewerker Wesley Vansimpsen
Griffiemedewerker Wesley Vansimpsen
telefoon 043-3661655
e-mail: wesley.vansimpsen@meerssen.nl

Griffiemedewerker Iris Donkers
Griffiemedewerker Iris Donkers
telefoon 043-3661656
e-mail: iris.donkers@meerssen.nl