Artikel Spreekrecht tijdens raadsadviesvergaderingen

Sinds 1 mei 2012 vindt de informatieverstrekking aan leden van de raad en aan burgerleden alsmede de voorbereidende advisering aan de gemeenteraad plaats in openbare raadsadviesvergaderingen. Burgers kunnen in bepaalde gevallen aan het begin van een raadsadviesvergadering het woord voeren. Dit spreekrecht is geregeld in het d.d. 26 september 2013 gewijzigde artikel 41 van het Reglement van Orde voor de Raad.

Meer informatie over raadsadviesvergaderingen

Spreekrecht

In een raadsadviesvergadering kunnen de burgers die zich hebben aangemeld achtereenvolgens in totaal gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen voor de eerstkomende raadsvergadering of voor de raadsadviesvergadering. In het belang van de bestuurlijke actualiteit kan tevens door burgers worden aangevraagd om ook over niet-geagendeerde onderwerpen te mogen inspreken. Dit laatste gebeurt dan in overleg met de voorzitter van de raadsadviesvergadering. U kunt niet het woord voeren over:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep
  • openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een gedraging waarover een klacht kan of kon worden ingediend.

Beschikbare tijd per inspreker:
Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord.

Tijdig aanmelden voor het spreekrecht

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich voorafgaand aan de raadsadviesvergadering via e-mail aanmelden bij de raadsgriffier. U dient hierbij uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden en het onderwerp waarover u het woord wil voeren.
Het verdient ten zeerste aanbeveling om zich aan te melden uiterlijk op de dag voorafgaand aan de dag waarop de raadsadviesvergadering plaats zal vinden.
In uitzonderlijke gevallen van groot bestuurlijk belang kunt u zich tot een half uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering aanmelden.

De voorzitter van de raadsadviesvergadering geeft het woord in volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken als dit in het belang is van de orde van de vergadering. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De spreektijd kan in uitzonderlijke gevallen iets worden uitgebreid.

De voorzitter kan deelnemers aan de raadsadviesvergadering toestaan om bij gerezen onduidelijkheden korte, verhelderende vragen te stellen aan de sprekers. Om recht te doen aan het informatieve doel en karakter van het inspreekrecht vindt er geen (politieke) discussie plaats tussen een inspreker en de deelnemers van de raadsadviesvergadering.

Aanmelden

U kunt zich per email aanmelden voor het spreekrecht bij:
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen
e-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl
telefoon 043-3661674