Gemeente Meerssen | Raadsadviesvergaderingen

Artikel Raadsadviesvergaderingen

Sinds 1 mei 2012 vindt de voorbereidende advisering aan de gemeenteraad plaats door middel van openbare raadsadviesvergaderingen. In deze vergaderingen vinden raadsverkenningen plaats die zijn gericht op informatieverstrekking aan de leden van de raad. Daarnaast worden raadsconferenties georganiseerd, waarin de gemeentebestuurders politieke meningen uitwisselen over belangrijke en gevorderde bestuurlijke dossiers.

In raadsadviesvergaderingen worden ook raadsvoorstellen behandeld en wordt door de vergadering de gewenste behandelwijze in de aanstaande raadsvergadering aangegeven. Als een raadsvoorstel nog niet rijp wordt geacht voor behandeling in de gemeenteraad wordt dat ook aangegeven door de raadsadviesvergadering.

Raadpleeg de agenda & stukken van de eerstvolgende raadsadviesvergaderingen via het raadsinformatiesysteem (RIS) op deze website.

Raadsleden en burgerleden

Raadsleden en burgerleden nemen namens politieke raadsfracties deel aan de raadsadviesvergaderingen. De raadsadviesvergaderingen vinden in principe plaats op woensdag en donderdagavond twee weken voorafgaande aan de raadsvergadering.

Voorbereiding politiek debat

Met behulp van de meningen / opvattingen / aanvullende informatie kunnen de raadsfracties hun voorbereidingen treffen voor het politieke debat in de raadsvergadering. Deze nieuwe en vaste vergaderstructuur moet bijdragen aan bevordering van burgerparticipatie en aan de kwaliteit van het politieke debat en van het bestuur.

Regeling Spreekrecht voor burgers

In de vastgestelde regeling van uitgangspunten voor de nieuwe vergaderaanpak is tevens een regeling voor het spreekrecht opgenomen.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen
Telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

Kijk hier voor meer informatie over het spreekrecht tijdens de raadsadviesvergaderingen.