Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 5-12-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 5-12-2023

Gepubliceerd op: 15 december 2023 09:40

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 november 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 28 november 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 28 november 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 28 november 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Aanwijzingsbesluit toezichthouder BRP (Basisregistratie Personen) en APV (Algemene Plaatselijke Verordening) Meerssen 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Het concept-aanwijzingsbesluit toezichthouder BRP en APV Meerssen 2023 vast te stellen;
2. het concept-aanwijzingsbesluit toezichthouder BRP en APV Meerssen 2023 in werking te laten treden met terugwerkende kracht op 1 oktober 2023 onder gelijktijdige intrekking van het 'Aanwijzingsbesluit toezichthouder BRP en APV Meerssen'.

Actualisatie procesvertegenwoordiging november 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de concept-machtiging tot procesvertegenwoordiging vast te stellen en met terugwerkende kracht op 1 november 2023 in werking te laten treden onder gelijktijdige intrekking van de huidige machtiging tot procesvertegenwoordiging (besluit d.d. 12 juni 2023).

Jaarschijf 2024 inzake de prestatieafspraken 2023-2026 Gemeente Meerssen, Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met de jaarschijf 2024 inzake de prestatieafspraken 2023-2026 tussen Gemeente Meerssen, Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen;
2. de prestatieafspraken ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden conform concept-raadsinformatiebrief;
3. de verantwoordelijke portefeuillehouder te machtigen om de jaarschijf 2024 inzake de prestatieafspraken 2023-2026 te ondertekenen namens de gemeente. Het ondertekenen van de prestatieafspraken staat gepland op woensdag 13 december 2023.

Beleid Nieuw Beschut Werk Maastricht-Heuvelland 2024 e.v.

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de notitie Nieuw Beschut Werk Maastricht-Heuvelland 2024;
2. in te stemmen met het invoeren van nieuw beschut werk per 1 januari 2024 conform scenario 2, waarbij eerst wordt gekeken of inzet van reguliere re-integratievoorzieningen passend is en nieuw beschut werk pas als laatste vangnet wordt ingezet.

Raadsinformatiebrief stand van zaken Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de stand van zaken Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen.

Start procedure bestemmingsplan Westontsluiting Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten de procedure te starten om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor de Westontsluiting Ulestraten en daartoe het concept-bestemmingsplan ter inzage te leggen.

Raadsinformatiebrief stand van zaken aanpak speeltuinen in de gemeente Meerssen
Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de stand van zaken aanpak speeltuinen.

Raadsinformatiebrief stand van zaken pilot gemeenschapshuis De Kollekamp te Geulle
Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over stand van zaken pilot gemeenschapshuis De Kollekamp.

Uitvoering financiële afspraken centrumregeling beschermd Thuis naar aanleiding van uitstel doordecentralisatie

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met het voorstel van de gemeente Maastricht om de niet bestede middelen uit het regiobudget Beschermd Thuis te reserveren als voorziening ten behoeve van Beschermd wonen;
2. een inspanningsverplichting op te leggen aan de werkgroep Beschermd wonen Maastricht Heuvelland om het beschikbare budget op moment van de doordecentralisatie (nu voorzien voor 1 januari 2025, mogelijk later) op nul (nihil) uit te laten komen.

Raadsinformatiebrief stand van zaken project Knopen Lopen eind 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. De gemeenteraad tussentijds te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het project Knopen Lopen conform concept-raadsinformatiebrief;
2. het resterende budget Knopen Lopen over te hevelen naar 2024 via het raadsvoorstel bestemming rekeningsaldo 2023.

Herontwikkeling woonhuis en perceel Aan de Maas 17 te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het woonhuis en perceel gelegen Aan de Maas 17 te Geulle;
2. het principebesluit mede te delen aan verzoeker conform concept-brief.

Raadsinformatiebrief stand van zaken gebiedsontwikkeling voormalige papierfabriek Weert
Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de stand van zaken met betrekking tot de gebiedsontwikkeling voor de voormalige papierfabriek in Weert.

Gratis parkeren op parkeerplaats 't Bergske in Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over het gratis parkeren op de parkeerplaats ´t Bergske in Meerssen. Het gratis parkeren geldt voor de zaterdagen 9, 16, 23 en 30 december, donderdag 21 december en vrijdag 22 december 2023.