Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 18-06-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 18-06-2024

Gepubliceerd op: 03 juli 2024 09:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 juni 2024

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 juni 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d.11 juni 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11 juni 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11 juni 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Raadsinformatiebrief horizontale ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) verantwoording 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad (horizontaal) te informeren over de ENSIA 2023 conform concept-raadsinformatiebrief.

Uitkomsten meicirculaire 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de meicirculaire 2024 conform concept-raadsinformatiebrief.

Verzoek van Golfclub Meerssen tot verlaging van erfpachtcanon en verlenging van erfpacht

Besluit: het college van B&W heeft besloten het verzoek af te wijzen.

Verstrekking deelopdracht 7 Prinses Ireneweg Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de start van de onderhoudswerkzaamheden Prinses Ireneweg door middel van het verstrekken van deelopdracht 07 aan Wegenbouw Kurvers.

Onderzoek naar mogelijkheden camperplaats naar aanleiding van aangenomen motie

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. De conclusie van het onderzoek dat er geen behoefte is aan het realiseren van een nieuwe camperplaats, zoals bedoeld in de motie, in de gemeente Meerssen vast te stellen;
  2. als gevolg van beslispunt 1 geen verdere actie te ondernemen wat betreft het realiseren van nieuwe camperplaatsen, zoals bedoeld in de motie, maar te blijven inzetten op het ondersteunen van initiatieven van bestaande campings;
  3. dit besluit mede te delen aan de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief.

Verzoek van college van B&W Gulpen-Wittem om structurele bijdrage doelgroepenbad

Besluit: het college van B&W heeft besloten het college van B&W van Gulpen-Wittem te berichten dat zij geen financiële bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling en instandhouding van een doelgroepenbad in de gemeente Gulpen-Wittem.