Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 14-03-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 14-03-2023

Gepubliceerd op: 22 maart 2023 12:05

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 maart 2023

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 maart 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 7 maart 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 maart 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 maart 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Verlenging contracten Vluchtelingenopvang Oekraïne voor locaties Vliek, Humcoven en Burgemeester L'Ortyestraat

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De bruikleenovereenkomst voor de panden Vliek en Humcoven te verlengen voor de periode van een jaar met een opzegtermijn van een maand voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen;
 2. de bruikleenovereenkomsten te ondertekenen waardoor een bruikleenvergoeding van € 510,-- per maand per locatie ter beschikking gesteld wordt;
 3. de huurovereenkomst voor het pand aan de Burgemeester L'Ortyestraat te verlengen voor de periode van een jaar met een opzegtermijn van een maand voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Ondertekening convenant Beschermingsbewind Maastricht-Heuvelland 2023-2026

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met deelname aan het convenant 'Beschermingsbewind Maastricht Heuvelland 2023-2026';
 2. portefeuillehouder Bjorn Molling te machtigen om namens het college het convenant te ondertekenen.

Addendum Overeenkomst Kredietbank Limburg 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Deel te nemen aan het Waarborgfonds voor Saneringskredieten;
 2. akkoord te gaan met de tekst van het addendum en deze toe te voegen aan de DVO (Dienstverleningsovereenkomst) Kredietbank Limburg 2023;
 3. het addendum te laten ondertekenen door de burgemeester.

Overeenkomst MTB 2023 inzake uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de overeenkomst inzake de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 2023 met MTB.

Structurele deelname Jeugdeducatiefonds (JEF) 2023 e.v.

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het verlenen van een jaarlijkse, structurele subsidie van € 5000,-- aan het Jeugdeducatiefonds;
 2. deze kosten te dekken uit het structurele minimabeleid, op de post Rijksgelden Kinderen in Armoede.

Vervanging veldverlichting bij VV Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het vervangen van de veldverlichting bij VV Bunde en de kosten ter grootte van € 46.300,-- af te dekken uit het sportveldenbeheerplan.

Uitbreiding AED (Automatische Externe Defibrillator)-netwerk gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel over het beschikbaar stellen van incidenteel en structureel budget voor de aanschaf en het onderhoud van extra AED's.

Aanwijzing van H. Agneskerk te Bunde tot gemeentelijk monument

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De H. Agneskerk, gelegen aan het Sint Agnesplein 15 te Bunde, aan te wijzen als gemeentelijk monument;
 2. de zakelijk gerechtigde van de onroerende zaak van de aanwijzing in kennis te stellen conform concept-brief;
 3. de aanwijzing te verwerken in het gemeentelijk erfgoedregister.

Grondaankoop van Staatsbosbeheer Hussenbergstraat te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. ten behoeve van de aanleg van de KRW (Kader Richtlijn Water)-berging aan de Hussenbergstraat grond aan te kopen van Staatsbosbeheer ter grootte van 645 m2;
 2. het perceel aan te kopen voor een bedrag van € 4,--/m2, zijnde een totaalbedrag van € 2.580,--;
 3. het Waalsevoetpad ter grootte van 1.921 m2 aan te kopen van Staatsbosbeheer voor een bedrag van € 1,--;
 4. de kosten van de grondaankoop inclusief de notaris- en splitsingskosten van € 5.000,-- te dekken vanuit het totale investeringsbedrag van het project KRW-berging Slingerberg, zoals gereserveerd in het vastgestelde GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) 2018-2022.

Deelname en financiële bijdrage project Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met deelname aan het project Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg;
 2. akkoord te gaan met een eenmalige cofinanciering van € 3.754,--.

Raadsvoorstel vaststelling actualisatie masterplan Centrumgebied Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel 'Actualisatie Masterplan Centrumgebied Meerssen' en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 13 april 2023.

Opheffing Stichting Kunst Cultuur Erfgoed en Toerisme Meerssen (KCET)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het besluit van de KCET om zichzelf op te heffen;
 2. de KCET schriftelijk te bedanken voor haar bijdrage aan de door haar uitgevoerde activiteiten.