Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 11-06-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 11-06-2024

Gepubliceerd op: 26 juni 2024 13:40

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 juni 2024

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 juni 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 4 juni 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 4 juni 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 4 juni 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

4-jarige audit-overeenkomst met Accoris Audit Services B.V. inzake ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit): BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), DigiD en Suwinet (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Tot het aangaan van een 4-jarige overeenkomst voor de ENSIA auditwerkzaamheden met Accoris Audit Services B.V. De audit omvat de DigiD, Suwinet en gehele Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO);
  2. de structurele jaarlijkse kosten ad € 12.350,-- te dekken uit het beschikbare budget informatiebeveiliging en privacy.

Partnerschapsverklaring Natuurkracht

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Een partnerschap aan te gaan met Natuurkracht;
  2. de afspraken rondom dit partnerschap vast te leggen zoals in de toelichting is opgenomen;
  3. een officieel moment te plannen waarbij wethouder Vanessa de Rond aanwezig is om samen met Natuurkracht de partnerschapsverklaring te ondertekenen.

Verzoek van college van B&W Gulpen-Wittem om samen met hen en de K80 een motie in te dienen tijdens de Algemene ledenvergadering van de VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten) op 26 juni 2024 over de uitvoering van een natuurinclusieve aanpak voor verduurzaming van woningen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het verzoek van het college van B&W van Gulpen-Wittem om samen met hen en de K80 een motie in te dienen tijdens de Algemene ledenvergadering van de VNG op 26 juni 2024 over de uitvoering van een natuurinclusieve aanpak voor verduurzaming van woningen.