Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 04-05-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 04-05-2021

Gepubliceerd op: 26 mei 2021 09:55

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 mei 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 april 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 28 april 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Verkeerseducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs gemeenten Maastricht-Heuvelland
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

1. Deel te nemen aan het vernieuwde verkeerseducatiebeleid voor de periode 2021-2025. De samenwerking tussen gemeenten en Provincie wordt hiermee geïntensiveerd. Dit past in de wijze waarop gemeenten op het gebied van verkeersveiligheid met elkaar én met de Provincie Limburg willen samenwerken;
2. de door de Provincie gevraagde financiële bijdrage te dekken vanuit het Verkeersveiligheidsproject Heuvelland;
3. de Provincie per brief op de hoogte te stellen van de voorgenomen deelname.

Onderwerp: Raadsvoorstel Grenscorrecties Meerssen-Beek
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen ter correctie van de grens tussen de gemeente Meerssen en de gemeente Beek het concept-raadsvoorstel te accorderen en te agenderen voor de raadsvergadering van 17 juni 2021.

Onderwerp: Aanwijzen van een of meerdere parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto's met gebruik van de laadpaal
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

1. Tot het aanwijzen van 14 parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in bijlage 1 'Lijst laadlocaties' en bijlage 2 'Plaatsingskaart Openbaar Laadnetwerk';
2. om bovenstaande reden de borden E04 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord "alleen voor opladen elektrische voertuigen".

Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

1. In 2021 geen cliëntervaringsonderzoek jeugd over 2020 uit te voeren;
2. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Toezegging inzake houtrook
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

1. De GGD-informatie conform concept-raadsinformatiebrief ter kennis te brengen van de gemeenteraad;
2. geen (extra) ambities te formuleren ten aanzien van (de bestrijding van de effecten van) houtrook.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake geldautomaat Bunderstraat 40 te Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake de geldautomaat aan de Bunderstraat 40 te beantwoorden conform concept-brief.