Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 31-08-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 31-08-2021

Gepubliceerd op: 21 september 2021 13:05

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 31 augustus 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 augustus 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 3 augustus 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 24 augustus 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 24 augustus 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Diverse uitnodigingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:
Aanschaf camerasysteem ten behoeve van verslaglegging (raads)vergaderingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Mediaservice Maastricht opdracht te geven voor het leveren en de installatie van een camerasysteem ten behoeve van (raads)vergaderingen alsmede het geven van instructie betreffende het gebruik van het systeem;
 2. Notubiz als platform te gebruiken om de livestream te faciliteren;
 3. MeerVandaag te berichten dat er geen gebruik zal worden gemaakt van hun diensten om de raadsvergaderingen live uit te zenden;
 4. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren;
 5. de financiële consequenties mee te nemen in de 2e Bestuursrapportage 2021.

Onderwerp:
Beslissing op bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het legaliseren van een appartement, garage, overkapping, tuinmuur en poort Holstraat te Rothem
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 2 augustus 2021;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit in stand te laten.

Onderwerp:
Beslissing op bezwaarschriften tegen verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een webshop (aan huis verbonden bedrijf) Tussen de Bruggen te Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 9 augustus 2021;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies de bezwaarschriften ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit in stand te laten.

Onderwerp:
Gewijzigd Plan van Aanpak Herdenkingsbos gemeente Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het gewijzigde Plan van Aanpak (PvA) voor de realisatie van het herdenkingsbos in de gemeente Meerssen;
 2. de gemeenteraad conform concept-raadsvoorstel dit gewijzigde PvA aan te bieden en te verzoeken een aanvullend budget ad € 170.000,-- ter beschikking te stellen, waarvan € 116.800,-- ten laste van de gemeente Meerssen en dit deel te dekken uit de algemene reserve;
 3. het raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van september 2021;
 4. af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de opdracht enkelvoudig te gunnen aan de Bosgroep. Na akkoord van de gemeenteraad, Bosgroep Zuid opdracht te verlenen het PvA uit te voeren.

Onderwerp:
Vaststelling Saneringsrapport Railverkeerslawaai Bunde, Meerssen II
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het rapport Sanering railverkeerslawaai gemeente Meerssen vast te stellen;
 2. dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant en te publiceren in de Geulbode en het besluit en het daarop betrekking hebbende stuk ter inzage te leggen op de binnen de gemeente Meerssen gebruikelijke wijze.

Onderwerp:
Aanvraag omgevingsvergunning legaliseren van uitbreiding van stallingen Eijkskensweg 4 te Geulle
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het feit dat op 31 maart 2021 een omgevingsvergunningsaanvraag is ingekomen voor het legaliseren van uitbreiding van stallingen op het perceel aan de Eijkskensweg 4 te Geulle;
 2. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen in verband met de ingekomen omgevingsvergunningsaanvraag en deze door te leiden naar de gemeenteraad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 29 september 2021.

Onderwerp:
Aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw Centrumplan Bunde Fase 2, omvattende een gezondheidscentrum en 4 appartementen aan de Pletsstraat te Bunde
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het feit dat op 17 juni 2021 een omgevingsvergunningsaanvraag is ingekomen voor de nieuwbouw van een gezondheidscentrum en vier appartementen aan de Pletsstraat 18 te Bunde (Centrumplan Bunde Fase 2);
 2. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen in verband met de ingekomen omgevingsvergunningsaanvraag en deze door te leiden naar de gemeenteraad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 29 september 2021.

Onderwerp:
Deelnemersovereenkomst SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) 2022 inzake Startersleningen en storting Startersfonds
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de brief d.d. 8 maart 2021 van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) waarin de gewijzigde Deelnemersovereenkomst wordt toegelicht;
 2. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt gevraagd:
  a. in te stemmen met voortzetting van de samenwerking met SVn en de inhoud van de Deelnemersovereenkomst 2022,
  b. in 2022 een storting in het Startersfonds te doen van € 60.000,-- ter aanvulling van het saldo;
 3. het raadsvoorstel door te leiden naar de gemeenteraad ter behandeling in de raadsvergadering van 29 september 2021.

Onderwerp:
Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake project St. Catharinastraat te Ulestraten
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake het project St. Catharinastraat te Ulestraten te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp:
Ontwikkeling locatie Burg. Thijssenlaan Geulle
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. De woningbouwlocatie Burgemeester Thijssenlaan te Geulle te bestempelen als prioritaire CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) locatie en hiertoe de benodigde voorbereidingen te treffen;
 2. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren.

Onderwerp:
Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie CDA inzake IKL
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie CDA inzake IKL te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp:
Mandatering Kredietbank Limburg inzake uitvoering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten Kredietbank Limburg te mandateren inzake de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Onderwerp:
Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet Maastricht Heuvelland
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. De Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet Maastricht Heuvelland vast te stellen;
 2. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp:
Voorbereidingskrediet huisvestingsaanvraag openbare Daltonschool De Bundeling
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake het voorbereidingskrediet voor de huisvestingsaanvraag van De Bundeling en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 29 september 2021.

Onderwerp:
De Proosdij: instemming met concept-vaststellingsovereenkomst
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
A. Onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad, in te stemmen met de concept-vaststellingsovereenkomst d.d. 23 augustus 2021 en daarmee:
1. de gemeenteraad voor te stellen als gemeente af te zien van het gebruiksrecht van de raadszaalfunctie in de Proosdij en akkoord te gaan met een afkoopsom hiervoor van € 37.500,-- welke verhoogd wordt wanneer de eigenares eerder verkoopt dan 2031 waarbij bij verkoop tot 2024 € 37.500,-- extra moet worden betaald en daarna elk jaar € 5.357,-- minder,
2. dat als onderdeel van de vaststellingsovereenkomst de eigenares afziet van het exclusieve gebruiksrecht door de Proosdij van het binnenplein van het gemeentehuis,
3. met de eigenares een overeenkomst tot vestiging van een recht van overpad te sluiten zodat zij ook via de achterkant haar pand kan bereiken,
4. aan de eigenares een tweetal stukjes grond te verkopen aan zowel de voorzijde als achterzijde van het pand Markt 34, samen ter grootte van 18,5 m2 voor een totaalbedrag van € 925,-- k.k. (conform tekening);
B. buiten de vaststellingsovereenkomst om:
5. zich in te spannen de huidige Drank- en Horeca vergunning voor de Proosdij zodanig aan te passen dat vergunning wordt verleend voor 130 m2 terras en tevens een exploitatievergunning wordt verleend voor 130 m2 terras conform tekening,
6. samen met de eigenares een gezamenlijke inspanning te verrichten om de ervaren (geur)overlast van de vuilcontainer (tijdens warme perioden in de zomermaanden) gelegen aan de zuidzijde van de Proosdij tot een minimum te beperken,
7. in te stemmen met de concept-brief aan de eigenares waarin de grootte van het terras, het Erfgoedhuis en het aspect van de vuilcontainer worden geadresseerd.