Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 31-05-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 31-05-2022

Gepubliceerd op: 09 juni 2022 11:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 31 mei 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 mei 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 24 mei 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 24 mei 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 24 mei 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Verkoop grond en opstal Pletsstraat ongenummerd Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met de verkoop van grond met opstal, gelegen aan de Pletsstraat ongenummerd te Bunde aan de bewoners en eigenaars van het aangrenzend perceel aan de Vliegenstraat voor een verkoopprijs van € 45.000,-- kosten koper;
  2. het voornemen tot de verkoop bekend te maken zodat iedereen daar kennis van kan nemen;
  3. de bestaande tuinmuur (erfafscheiding) voor rekening van de gemeente te slopen;
  4. een nieuwe erfafscheiding te laten plaatsen door en voor rekening van beoogd koper;
  5. de financiële gevolgen te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2022.

Gunning schets- en definitief ontwerp Houthemerweg (Noord) Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten HeusschenCopier opdracht te verstrekken voor het maken van een schets- en definitief ontwerp voor de Verbindings-as Houthemerweg Meerssen (tussen de rotonde Volderstraat en de spoorlijn) inclusief afstemming met de omgeving en kostenraming ten behoeve van de uitvoeringswerkzaamheden.

Aanpassing mandaat aan gemeente Maastricht in het kader van uitvoering Wet Inburgering 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. De uitvoering van de Wet Inburgering 2021 ingaande 1 januari 2022 op te dragen aan de centrumgemeente Maastricht. Deze taken worden conform de eerder genomen besluiten (bijlage 1 tot en met 4) uitgevoerd met de aanpassingen die in het kopje 'Verdere toelichting' worden genoemd;
  2. akkoord te gaan met de verdeelsleutel uitvoeringskosten Wet Inburgering 2021 zoals door Maastricht opgesteld.

Financiële bijdrage voor Speelleerschool Rothem

Besluit: het college van B&W heeft besloten tot een bijdrage van € 15.000,-- voor de start van de speelleerschool te Rothem.

Vaststelling jaarrekening 2021 en bestemming voordelig resultaat jaarrekening 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-jaarrekening 2021 en het bijbehorende concept-raadsvoorstel.

Herdenking watersnoodramp

Besluit: het college van B&W heeft besloten een waarderingssubsidie van € 250,-- te verstrekken ten behoeve van de herdenkingsactiviteit watersnoodramp die de bewoners van Tussen de Bruggen medio juli 2022 organiseren.

Nieuwbouw OBS (Openbare Basisschool) De Bundeling: het bestuur van INNOVO heeft op 30 mei 2022 tijdens een overleg met de gemeente kenbaar gemaakt niet in te stemmen met de voorkeursvariant die is aangegeven in het raadsvoorstel

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad schriftelijk te informeren over het standpunt van het bestuur van INNOVO en de gemeenteraad te verzoeken om het raadsvoorstel niet te behandelen en af te voeren van de agenda van de raadsadviesvergadering.

Uitvoering motie Sportpark Rothem die door de gemeenteraad op 24 mei 2022 is aangenomen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-brief aan RVU ter uitvoering van de motie Sportpark Rothem die door de gemeenteraad op 24 mei 2022 is aangenomen.

Voorbereiding nieuw bestemmingsplan voormalige papierfabriek

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-brief aan de provincie Limburg waarin wordt verzocht om bestuurlijk overleg over de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor de voormalige papierfabriek.