Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 31-01-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 31-01-2023

Gepubliceerd op: 08 februari 2023 14:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 31 januari 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 23 januari 2023 en 24 januari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 23 januari 2023 en 24 januari 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 24 januari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 24 januari 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Initiatief tot huisvesting asielzoekers Meerssenerbergweg 2 te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Geen medewerking te verlenen inzake het huisvesten van asielzoekers aan de Meerssenerbergweg 2 te Ulestraten;
  2. in te stemmen met de concept-antwoordbrief aan initiatiefnemer van de locatie aan de Meerssenerbergweg 2 te Ulestraten;
  3. een afschrift van de brief toe te sturen aan het COA als betrokken partij.

Definitieve afwijzing schadeclaim bewoners St. Catharinastraat en Vliek te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-brief van de verzekeraar van de gemeente om de schadeclaim van diverse bewoners van de St. Catharinastraat en Vliek in Ulestraten definitief af te wijzen wegens het ontbreken van het gevraagde bewijs.

Managementletter 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van de bevindingen uit de door KSG Accountants uitgevoerde interim controle 2022.

Raadsinformatiebrief voortgang regionaal afval- en grondstoffenbeleid

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van het proces om te komen tot een nieuw regionaal afval- en grondstoffenbeleid met Maastricht en Valkenburg aan de Geul.

Voornemen tot aanwijzing van de H. Agneskerk te Bunde tot gemeentelijk monument

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Voornemens te zijn om de H. Agneskerk te Bunde aan te wijzen als gemeentelijk monument vanwege de cultuurhistorische waarde van deze wederopbouwkerk;
  2. alle zakelijk gerechtigden op de onroerende zaak die vermeld staan in de openbare registers van het voornemen op de hoogte te stellen conform concept-brief.

Beantwoording vragen fractie BRUG-M over het raadsvoorstel additioneel krediet voor het MFC (Multifunctioneel Centrum) Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-antwoorden op de vragen van de fractie BRUG-M over het raadsvoorstel additioneel krediet voor het MFC Bunde.

Deelname aan voorbereiding startbeslissing voor MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)-verkenning van project Zuidelijke Maasoevers (onderzoek van Rijk en regio naar rivierverruiming, dijkversterking en de ecologische waterkwaliteit en natuur rond de Maas)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met deelneming aan de MIRT-verkenning van het project Zuidelijke Maasoevers. De hiermee gemoeide bijdrage is € 5.000,--.