Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 30-06-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 30-06-2022

Gepubliceerd op: 15 juli 2022 15:50

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 juni 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 juni 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 21 juni 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 21 juni 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 21 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Gemeentelijke reactie op ontwerp Natura 2000-beheerplan Geuldal van provincie Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het geformuleerde antwoord richting provincie Limburg.

Gemeentelijke reactie op initiatief instellen Omgevingsfonds MAA (Maastricht Aachen Airport)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg inzake het voornemen tot het opzetten van een omgevingsfonds MAA.

Beantwoording aanvullende vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake renovatie tennisbanen TC Volharding te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de aanvullende vragen van de fractie BRUG-M inzake renovatie tennisbanen TC Volharding te beantwoorden conform concept-brief.

Noodlokalen basisschool De Bundeling te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Basisschool De Bundeling te voorzien van noodlokalen. Dit te realiseren door gebruik te maken van optie 1;
  2. € 15.000,-- bij te ramen in de 2e bestuursrapportage uit de algemene reserves voor de post onderwijs algemeen.