Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 30-06-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 30-06-2020

Gepubliceerd op: 10 juli 2020 11:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 juni 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 juni 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 juni 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 juni 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 juni 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Onderzoek renovatie kunstgrasveld hockey
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het laten uitvoeren van het onderzoek naar de ondergrond van het hockeyveld door Bureau Kybys voor een bedrag van € 8.925,-- en dit bedrag te putten uit het sportveldenbeheerplan.

Onderwerp: Huisvestingsprogramma onderwijs 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de huisvestingsaanvraag van schoolbestuur kom Leren inzake nieuwbouw voor basisschool De Bundeling on hold te zetten in afwachting van het nieuw op te stellen Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP).

Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek aanpassing riolering St. Catharinastraat te Ulestraten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan om deel uitmakend van het bouwteam project "herinrichting St. Catharinastraat" adviesbureau Kragten opdracht te verlenen voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek aanpassing riolering / waterberging omgeving St. Catharinastraat;
  2. daarvoor een bedrag te voteren van € 40.000,-- van het investeringsbudget 'St. Catharinastraat fase aanleg en vergroting gemengd riool' van het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) 2018-2022.

Onderwerp: Beïnvloeding verkeersgedrag
Besluit: Het college van B&W heeft besloten het verkeersgedrag te gaan beïnvloeden door in de kernen lantaarn-banieren te monteren aan de lichtmasten. De banieren zijn er op gericht om verkeersdeelnemers bewust te maken van aangepast rijgedrag in een 30 km zone.