Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 30-03-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 30-03-2021

Gepubliceerd op: 12 april 2021 09:50

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 maart 2021

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 maart 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 maart 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 maart 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 maart 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Zendtijdtoewijzing lokale omroep
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake zendtijdtoewijzing aan de lokale omroep Meer Vandaag.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Regionale Energiestrategie (RES) en Transitievisie Warmte (TVW)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken RES en TVW;
 2. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de RES en TVW.

Onderwerp: Concept ontwerp-woonvisie
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de concept ontwerp-woonvisie;
 2. kennis te nemen van het bijbehorende uitvoeringsprogramma en de oplegnotitie bouwen naar behoefte;
 3. de ontwerp-woonvisie voor eenieder ter inzage te leggen voor inspraak.

Onderwerp:Verlenen van medewerking aan de zonnecentrale te Bunde door EMEC
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het opstellen van het recht van opstal tussen EMEC en de gemeente Meerssen voor de realisatie van een zonnecentrale op het adres Kloosterweg 9 te Bunde;
 2. de intentieovereenkomst tot het verlenen van het recht van opstal aan EMEC in te vullen als locatie eigenaar;
 3. kennis te nemen van het onderzoeken van de mogelijkheden tot financiële steun aan het project.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief subsidiebeleid: subsidies vrijwilligersorganisaties subsidiejaar 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de verstrekte subsidies aan vrijwilligersorganisaties subsidiejaar 2020.

Onderwerp: Continuering deelname Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De deelname aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg structureel te continueren per 1 juli 2021;
 2. de deelname te continueren conform de overeenkomst en voorwaarden van de pilot van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021;
 3. de doelgroep van de regeling vast te stellen op inwoners van Meerssen van 18 jaar en ouder met een inkomen tot 110% van het minimumniveau;
 4. het totale budget voor sport en cultuur vast te stellen op € 5.000,-- per jaar, waarbij de vergoeding voor sport maximaal € 252,50 per persoon per jaar bedraagt en de vergoeding voor cultuur € 427,50 per persoon per jaar;
 5. de te verwachten kosten ad € 8.650,-- (budget € 5.000,-- + servicekosten € 3.650,--) te dekken uit het structurele minimabudget.

Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met uitvoering van het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek (CEO) door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Maastricht;
 2. akkoord te gaan met de eenmalige uitbreiding van de vragenlijst ten behoeve van het onderwerp 'corona' en de bijkomende meerkosten te voldoen vanuit het budget voor cliëntervaringsonderzoeken.

Onderwerp: Aanvraag subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling voortgezet onderwijs 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de subsidieaanvraag, omvattende de Regiovisie, het Activiteitenplan en de Begroting, voor de tweede fase voor de subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling voortgezet onderwijs 2020, welke LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) mede namens de gemeente zal indienen;
 2. de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen en de wethouder Onderwijs hiertoe te mandateren.

Onderwerp: Uitvoering motie Oproep tot wijziging Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (wet APPA)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-brieven aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de griffie van de Tweede Kamer en de VNG inzake de motie Oproep tot wijziging Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (wet APPA).

Onderwerp: Reactie op brief van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 9 maart 2021 inzake bestuurlijke organisatie Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-brief die de reactie bevat op de brief van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 9 maart 2021 inzake bestuurlijke organisatie Meerssen.