Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 29-09-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 29-09-2020

Gepubliceerd op: 08 oktober 2020 16:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 september 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 22 september 2020 en 23 september 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 22 september 2020 en 23 september 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 22 september 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 22 september 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Instellen eenrichtingsverkeer Gasthuisplantsoen en Pastoor Nicolaus de Reimsstraat (vanaf Pastoor Nic. Creftenstraat) te Meerssen uitgezonderd fietsers
Besluit: Het college van B&W heeft besloten tot:

  1. Het instellen van eenrichtingsverkeer op het Gasthuisplantsoen vanaf de Pastoor Nicolaas Creftenstraat en voor de Pastoor Nicolaus de Reimsstraat vanaf de Pastoor Nicolaas Creftenstraat en dit visueel kenbaar te maken door het plaatsen van de borden C02, C03, D04, D05r allen voorzien van OB52 uitgezonderd fietsers van Bijlage 1 van het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) 1990;
  2. de verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening '2020-27-07 Instellen eenrichtingsverkeer Gasthuisplantsoen en Pastoor Nicolaus de Reimsstraat (vanaf Pastoor Nic. Creftenstraat) uitgezonderd fietsers';
  3. dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant.

Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek multi-functioneel centrum Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek inzake de ombouw van de Agneskerk in Bunde tot een multifunctioneel centrum.

Onderwerp: Voortzetting inzet praktijkondersteuner (POH) Jeugd in huisartsenpraktijken 2020 en volgende jaren
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het structureel voortzetten van de inzet van de praktijkondersteuner (POH) jeugd voor 20 uur per week via de stichting Zorg in ontwikkeling (ZIO);
  2. akkoord te gaan met de bijbehorende kosten van € 49.856,-- per jaar en deze te dekken uit jeugdhulpbudget (is structureel in de begroting opgenomen)

Onderwerp: Raadsinformatiebrief gezondheidsonderzoeken Maastricht Aachen Airport (MAA)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief inzake gezondheidsonderzoeken Maastricht Aachen Airport (MAA).

Onderwerp: Gebruik gymzalen voor bewegingsonderwijs 2020-2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in afwijking van het besluit van 18 augustus 2020 de klokuren bewegingsonderwijs voor de basisscholen Ondersteboven (Moorveld) en De Triangel (Ulestraten) voor schooljaar 2020-2021 vast te stellen conform onderhavige nota.

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift tegen weigeren omgevingsvergunning voor het realiseren van een vakantiewoning op een perceel aan de Heerenstraat te Moorveld
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 15 september 2020;
  2. het bezwaarschrift van reclamant ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
  3. het bestreden besluit van 5 februari 2020 in stand te laten.

Onderwerp: Programmabegroting 2021: als gevolg van de politiek-bestuurlijke situatie is het technisch niet haalbaar de programmabegroting 2021 aan het college van Gedeputeerden Staten van de provincie Limburg tijdig vóór 15 november 2020 in te dienen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg schriftelijk te informeren dat het technisch niet haalbaar is de programmabegroting 2021 tijdig vóór 15 november 2020 in te dienen.