Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 29-03-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 29-03-2022

Gepubliceerd op: 08 april 2022 13:55

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 maart 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 maart 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 22 maart 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 22 maart 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 22 maart 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Start procedure bestemmingsplan Sint Catharinastraat 16 - 20 te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De procedure te starten om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Sint Catharinastraat 16 - 20 (Centrumplan Ulestraten Fase 1) ten behoeve van 19 levensloopbestendige appartementen en 6 gezinswoningen en daartoe het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen;
 2. op grond van de conclusies zoals verwoord in de "Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling" geen m.e.r. (milieueffectrapportage)- procedure te doorlopen.

Aanvulling afsprakenkader gemeente Meerssen, Wonen Meerssen en Huurdersvereniging

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Naar aanleiding van het verzoek van Wonen Meerssen in te stemmen met het verhogen van het percentage woningen dat vrij mag worden toegewezen van 7,5% naar 15% en over te gaan tot ondertekening van de aanvulling van het afsprakenkader voor 2022 tussen gemeente Meerssen, Huurdersvereniging Meerssen en Wonen Meerssen;
 2. de verantwoordelijk portefeuillehouder te machtigen de aanvulling van het afsprakenkader voor 2022 te tekenen namens de gemeente.

Subsidie Stichting Anti-Discriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg)

Besluit: het college van B&W heeft besloten om, naast de reguliere subsidiëring van ADV Limburg op basis van inwonersaantallen via gemeenschappelijke regeling (GR):

 1. Formeel in te stemmen met het voorstel van centrumgemeente Maastricht om 20% van de reguliere gelden (€ 1.658,--) eenmalig en voorlopig voor het jaar 2022 extra te subsidiëren aan ADV Limburg voor extra inzet fte én preventie;
 2. het restant van de extra middelen uit de Meicirculaire 2021 (€ 5.915,--) te reserveren voor preventie (of anderszins aanpak van discriminatie en bevorderen van samenleven) in Meerssen;
 3. voor de concrete invulling onder punt 2 én het vervolg van de eenmalige extra subsidiëring (onder punt 1) de samenwerking c.q. afstemming op te zoeken met de Zuid-Limburgse gemeenten die deelnemen aan de GR, waarbij er tevens nadrukkelijke aandacht is voor lokale inzet.

Principeverzoek voor een kleinschalig woon-zorg initiatief door Ut Zunneke

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Een positieve grondhouding aan te nemen naar aanleiding van het principeverzoek om medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van een kleinschalig woon-zorg initiatief voor volwassenen met een verstandelijke beperking met behulp van 12 onzelfstandige zorgeenheden ter plekke van pand Hemelboomlaan 20 en 20a in Bunde;
 2. de offerte van Stec Groep met betrekking tot nazorg bij de woon-zorg visie te accorderen;
 3. de eenmalige kosten ad € 5.500,-- voor nazorg bij de (concept) woon-zorg visie die niet begroot zijn mee te nemen bij de 1e Bestuursrapportage van 2022;
 4. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief terzake te informeren.

Eenmalige Energietoeslag

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Vooruitlopend op de bekendmaking van de richtlijnen, de wetswijziging Participatiewet en ontvangst van de middelen in het Gemeentefonds, de eenmalige energietoeslag ambtshalve uit te keren aan alle huishoudens uit Meerssen die op 1 januari 2022 een uitkering ingevolge de Participatiewet ontvangen en woonlasten hebben;
 2. de hoogte van de eenmalige energietoeslag vast te stellen op € 400,--;
 3. over te gaan tot een nabetaling van het restant bedrag zodra er een definitief Rijksbesluit ligt over de hoogte van de eenmalige energietoeslag;
 4. hierbij de doelgroep sociale minima niet bijstandsgerechtigd in beeld te brengen voor een latere uitbetaling van de energietoeslag zodra er een definitief Rijksbesluit ligt over de hoogte van de eenmalige energietoeslag;
 5. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief ter zake te informeren.

Raadsinformatiebrief nationaal programma onderwijs

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de voortgang van het nationaal programma onderwijs conform concept-raadsinformatiebrief.

Opschorting project potentiële ontmoetingsplek en trapveldje Amicitasterrein Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitvorming over realisatie van een ontmoetingsplek en trapveldje op het Amicitasterrein Meerssen vooralsnog op te schorten tot na afronding van de Quick scan (verkenningsonderzoeken) voor de Transitievisie Warmte (zonnepanelen). De eerste resultaten hiervan zijn bekend na de zomer 2022.

Renovatie twee tennisbanen bij TC Volharding te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het renoveren van de tennisbanen bij TC Volharding in Meerssen;
 2. de opdracht te gunnen aan de laagste inschrijver, zijnde de firma Attender.

Oorlog Oekraïne: update voor de gemeenteraad over uitvoering opdracht om opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang om opvangplekken te organiseren voor Oekraïnse vluchtelingen.

Uitvoering van de door de gemeenteraad aangenomen motie voor de aanleg van een wit Anjerperkje ter ering en waardering voor de Nederlandse veteranen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de uitvoeringskosten van € 11.625,-- voor de uitvoering van de aanleg van een wit Anjerperkje ter ering en waardering voor de Nederlandse veteranen.