Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 28-04-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 28-04-2021

Gepubliceerd op: 17 mei 2021 15:45

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 april 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 april 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 april 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 20 april 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 20 april 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Uitnodigingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp: Handhaving bouw- en gebruiksactiviteiten Dorpstraat 21c te Ulestraten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten niet in te stemmen met het verzoek tot legalisatie van het merendeel van de illegale bouw- en aanlegactiviteiten op het adres Dorpstraat 21c te Ulestraten en dit als zodanig richting aanvrager te communiceren. Een uitzondering wordt gemaakt voor de overkapping en de ontsluitingsweg waar, onder voorwaarden, medewerking wel mogelijk wordt geacht.

Onderwerp: Gunning kleinschalig onderhoud riolering
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om naar aanleiding van een gehouden onderhandse aanbesteding op basis van 3 offertes het kleinschalig onderhoud riolering voor de jaren 2021 en 2022, met de mogelijkheid voor 2 maal 1 jaar te verlengen, in de gemeente Meerssen voorlopig te gunnen aan de laagste inschrijver namelijk THEMU Riooltechniek.

Onderwerp: Aanpassing bestaand contract Papier Recycling Nederland
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De bijlagen behorend bij het contract Papier Recycling Nederland voor kennisgeving aan te nemen;
 2. akkoord te gaan met de concept-deelnemingsovereenkomst en deze getekend terug te sturen naar Stichting Papier Recycling Nederland.

Onderwerp: Reactie op vragen van horeca-ondernemers Markt Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten een schriftelijke reactie te geven op vragen van de horeca-ondernemers op de Markt Meerssen over voortgang van het project herinrichting Markt.

Onderwerp:Tijdelijke inrichting horecaterrassen Markt Meerssen 2021-2022
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. 1. De horeca-ondernemers op de Markt te Meerssen toestemming te verlenen voor het uitbreiden van de horecaterrassen op de Markt Meerssen onder de volgende voorwaarden:
  a. de toestemming geldt voor de periode 2021-2022 en eventueel langer tot de herinrichting Markt geëffectueerd wordt,
  b. de terrassen worden opgesteld volgens de bij dit besluit behorende tekening,
  c. het college informeert de marktbewoners over vervangende parkeerplaatsen,
  d. het college maakt nadere afspraken met de horeca-ondernemers over het gebruik van de Markt door derden,
  e. de horecaterrassen worden ingericht conform de coronaregels;
 2. de gehandicaptenparkeerplaatsen op de Markt als volgt aan te passen:
  - één gehandicaptenparkeerplaats vervalt,
  - één gehandicaptenparkeerplaats wordt verplaatst richting Basiliek.

Onderwerp: Duidelijkheid bieden met betrekking tot parkeerplekken in Marktgebied (Kruisstraat, Markt/Kerksteeg, Gansbaan/Hoekweg en Herkenberg) vanaf 1 mei 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Voor de bewoners van het Marktgebied een uniform parkeerregime in te voeren waarbij iedereen gelijke rechten en gelijke plichten heeft;
 2. dat met een parkeervergunning voor bewoners bewoners in het vergunningsgebied parkeren maar met zo'n vergunning heeft een bewoner geen recht op een plek voor de deur;
 3. dat voor het aanvragen en het verlenen de regels gaan gelden voor aanvragen in de betaald parkeerzone;
 4. dat als uitzondering op de regel huishoudens een tweede parkeervergunning kunnen aanvragen, waarmee ze hun auto tegen hetzelfde tarief op parkeerplaats 't Bergske kunnen parkeren;
 5. een bedrag conform betaald parkeerzone vanaf 1 juni 2021 tot en met 31 december 2021 van € 43,75 en voor een 2e vergunning € 87,50 te hanteren;
 6. in het kader van leefbaarheid en veiligheid tot uitvoering van het verkeersteken over te gaan. De uiteindelijke publicatie van het verkeersbesluit volgt gelijktijdig met dit besluit.

Onderwerp: Mandaat circulaire verwerking grote huishoudelijke afvalstromen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:
A. De portefeuillehouder afval te mandateren om de volgende standpunten in te brengen tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Afval Samenwerking Limburg (ASL) op 24 juni a.s.:

 1. medio 2021 starten met de circulaire aanbesteding voor GFT volgens de methodiek van 'Rapid Impact Contracting' met de volgende voorwaarden:
  a. contractduur van minimaal 8 en maximaal 14 jaar (= 8 tot 10 jaar, met opties voor tweemaal 2 jaar verlenging),
  b. plafondbedrag van € 75/ton,
  c. optie voor aparte verwerking van GFE (etensresten),
  d. voldoen aan de onder beslispunt 2 genoemde kaders/randvoorwaarden;
 2. opdracht geven aan de vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL): mandaat verlenen voor de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase van de onder beslispunt 1 genoemde GFT-aanbesteding, binnen de volgende kaders/randvoorwaarden:
  a. ASL laat zich op strategische momenten tijdens de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase adviseren door een ambtelijke werkgroep van Limburgse gemeenten en/of reinigingsdiensten,
  b. ASL borgt realisatie van afgesproken innovatieverplichtingen via harde contractuele afspraken,
  c. ASL richt de GFE-optie (etensresten) zo in dat een eventueel kostprijsverhogend of kostprijsverlagend effect enkel geldt voor de gemeenten die gebruik maken van die optie;
 3. binnen de vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL) vaststellen van kaders voor de uitvoeringsfase van de onder beslispunt 1 genoemde GFT-aanbesteding, waarbij opdrachtgevers kiezen voor centraal contractmanagement en ASL nog komt met een voorstel voor het inrichten hiervan. De kaders zijn:
  a. tijdens de uitvoeringsfase is er een ambtelijke werkgroep van Limburgse gemeenten en/of reinigingsdiensten die opdrachtgevers op strategische momenten adviseert,
  b. gedurende de looptijd van het contract bewaren opdrachtgevers, samen met de opdrachtnemer, binnen het plafondbedrag ruimte voor nieuwe innovatie-investeringen,
  c. voor innovatieve circulaire investeringen tijdens de uitvoeringsfase zijn business cases vereist, waaruit blijkt wat de circulaire meerwaarde is, wat de kosten zijn en hoe veel van/hoe snel de kosten - binnen de contractduur - kunnen worden terugverdiend. Als opdrachtgevers besluiten tot uitvoering, zorgen opdrachtgevers voor contractuele borging dat de afspraken uit de business case ook gerealiseerd worden,
  d. innovatieve circulaire investeringen die zich niet terugverdienen tijdens de looptijd van het contract worden eerst ter besluitvorming voorgelegd aan de ALV van ASL;
 4. ten aanzien van PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons):
  a. geen gebruik maken van de verlengingsoptie in de huidige overeenkomst met Veolia voor overslag/sorteren/vermarkten, waarmee de overeenkomst op 31 december 2021 automatisch eindigt,
  b. per 1 januari 2022 afstand doen van het huidige ketenregiemodel en de regie teruggeven aan het Afvalfonds. Hiertoe opdracht geven aan vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL) tot het voorbereiden en coördineren van een uniform nieuw PMD-contract met Afvalfonds dat ingaat op 1 januari 2022 en rekening houdt met de volgende voorwaarden:
  - inzamelmodel: dat de ASL-gemeenten de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van bron- en/of nascheiding,
  - overeenkomst: dat de overeenkomst door de gemeente met het Afvalfonds afgesloten wordt voor een bepaalde tijd. ASL-gemeenten geven hierbij per 1 januari 2022 de ketenregie terug aan het Afvalfonds en kiezen hierbij voor optie 1, 2 of 3: bronscheidingsmodel en/of nascheidingsmodel (nascheiding via de restafvalverwerker). De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 tot 5 jaar. Daarna zijn de ASL-gemeenten vrij te kiezen voor het Afvalfonds of een samenwerkingsverband;

B. de gemeenteraad conform de concept-raadsinformatiebrief te informeren over het definitieve standpunt van de gemeente in de besluitvormende ALV van ASL op 24 juni 2021;
C. de portefeuillehouder afval te mandateren om eventuele aanvullingen op grond van het raadsinformatiewebinar mee te nemen.

Onderwerp: Toezegging stand van zaken Biodiversiteit
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren inzake het thema Biodiversiteit in de gemeente Meerssen conform de toezegging van 3 maart 2021.

Onderwerp:Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 van Waterschap Limburg
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Limburg;
 2. akkoord te gaan met het indienen van de zienswijze, conform concept, op het Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Limburg.

Onderwerp: Procesplan Herinrichting Markt Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het procesplan Herinrichting Markt Meerssen

Onderwerp: Buitengebruikstelling voormalig pand basisschool Op 't Hwagveld te Meerssen-West
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de 'Verklaring buitengebruikstelling' ten behoeve van de overdracht van het eigendom van het pand en perceel aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 16 van schoolbestuur INNOVO naar de gemeente.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief stand van zaken SV Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de stand van zaken SV Meerssen

Onderwerp: Tijdelijke kantine voor SV Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Een huurovereenkomst aan te gaan met de Businessclub Maas & Geuldal voor een periode van minimaal 9 maanden ingaande 1 mei 2021 (of 1 juni 2021, afhankelijk van de coronamaatregelen) en einddatum 1 februari 2022 (of 1 maart 2022, afhankelijk van de coronamaatregelen). De maandelijkse huurkosten bedragen € 1.250,-- exclusief BTW;
 2. de kosten voor het controleren van de aanwezige installaties die een op een worden doorberekend aan de gemeente, te maximeren op € 750,-- exclusief BTW;
 3. de kosten ad € 4.343,91 exclusief BTW die gemaakt zijn voor het verleggen van de ingang en wind en waterdicht maken, ten laste van de gemeente te laten komen.