Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 28-03-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 28-03-2023

Gepubliceerd op: 06 april 2023 11:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 maart 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 maart 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 21 maart 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 21 maart 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 21 maart 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Uitvoering nadere onderzoeken Sint Catharinastraat te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de uitvoering van de nadere onderzoeken in de Sint Catharinastraat te Ulestraten;
 2. akkoord te gaan met het aanbesteden van de individuele nadere onderzoeken;
 3. ermee akkoord te gaan dat RHDHV te Nijmegen – in afwijking op het aanbestedingsbeleid – deze onderzoeken onafhankelijk en zonder inmenging van de gemeente Meerssen beoordeelt en samenvat tot een eindconclusie.

Definitief ontwerp fase 1 Sint Agnesplein Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het definitief ontwerp voor fase 1 van het Sint Agnesplein Bunde;
 2. conform aanbestedingsregels opdracht te verstrekken voor diverse onderdelen van het definitief ontwerp fase 1 Sint Agnesplein Bunde;
 3. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Prolongatie eigendommenverzekering (opstalverzekering) per 1 januari 2023 na aanbesteding

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de prolongatie per 1 januari 2023 van de polis eigendommenverzekering (opstalverzekering) van de gemeente na Europese aanbesteding.

Renteherziening per 1 april 2023 van lening GL-26 die is doorgeleend aan Wonen Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de renteherziening per 1 april 2023 van lening GL-26 tegen 3,30% bij de Nederlandse Waterschapsbank N.V. voor de resterende looptijd van 25 jaar.

Aanvraag brede Specifieke Uitkering (SPUK) 2023-2026 in kader van met name Gezond en Actief Leven Akkoord

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de aanvraag van het beschikbare budget voor alle onderdelen uit de brede SPUK voor de periode 2023-2026.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake speeltuinen (speeltuinenbeleid)

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake speeltuinen (speeltuinenbeleid) te beantwoorden conform concept-brief.

Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De uitvoering van de informatiepunten digitale overheid (IDO) te continueren bij de bibliotheek Meerssen;
 2. de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen van € 18.222,23 per jaar, zonder indexatie beschikbaar te stellen aan de bibliotheek Meerssen;
 3. de beschikking jaarlijks te verlengen zolang de middelen van het Rijk aan de gemeente Meerssen beschikbaar worden gesteld.

Voorbereiding reconstructie Maastrichterlaan te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het gunnen van de advieswerkzaamheden voor de reconstructie van de Maastrichterlaan aan de laagste inschrijver;
 2. akkoord te gaan met het geven van mandaat aan het afdelingshoofd Ruimte voor het ondertekenen van relevante stukken voor het project Maastrichterlaan.

Concept-brief van de Zuid-Limburgse gemeenten inzake Regio Deals in Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-brief van de Zuid-Limburgse gemeenten waarin wordt verzocht om provinciale betrokkenheid bij de Regio Deals in Zuid-Limburg.