Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 28-02-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 28-02-2023

Gepubliceerd op: 09 maart 2023 14:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 februari 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 februari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 14 februari 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 14 februari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 14 februari 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Herontwikkeling Weerterhof

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van de herontwikkeling van het Rijksmonument Weerterhof naar woningen inclusief de aan/bij te bouwen mini carré;
  2. een verdere ontwikkeling van het achterliggende landschap af te wijzen.

Beschikking financiële bijdrage restauratie Basiliek Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-beschikking in het kader van de financiële bijdrage van in totaal € 145.000,-- aan de restauratie van de Basiliek in Meerssen.

Zomerfestival Meerssen 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met een financiële bijdrage van € 31.250,-- inclusief BTW ten behoeve van het faciliteren en ondersteunen van 9 evenementen op de markt in Meerssen ter aanvulling van de reeds door verenigingen en stichtingen ingediende evenementen. De coördinatie van een en ander zal door Maenen Advies en Events worden uitgevoerd;
  2. het bedrag te putten uit de post tradities, evenementen & volksfeesten en uit de post economische promotie;
  3. een bedrag van € 21.250,-- via de 1e Bestuursrapportage 2023 over te hevelen naar de post tradities, evenementen & volksfeesten;
  4. de burgemeester heeft besloten wethouder Louk Bongarts te machtigen de overeenkomst met Maenen Advies & Events te ondertekenen.

Ledenraadpleging van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) over het Principe akkoord CAO gemeenten 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het Principe akkoord CAO Gemeenten 2023 en de VNG ter zake te informeren;
  2. de VNG te verzoeken zich bij het kabinet sterk te maken om de hiermee gemoeide kosten mee te nemen in de algemene uitkering aan gemeenten.

Uitnodiging aan Minister van Justitie en Veiligheid voor bezoek aan schadegebied Watersnoodramp

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de uitnodiging aan minister Yesilgöz-Zegerius voor bezoek aan het schadegebied Watersnoodramp Limburg 2021.