Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 27-10-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 27-10-2020

Gepubliceerd op: 05 november 2020 10:00

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 oktober 2020

Onderwerp: Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 oktober 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 oktober 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 oktober 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 oktober 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
Besluit: Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van de brief inzake wensen en bedenkingen Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's en aan de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen tegen deelname door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's

Onderwerp: Brief van bestuur GR (Gemeenschappelijke Regeling) Milieuparken Geul & Maas met betrekking tot financiële risico's milieuparken wegens corona, marktontwikkelingen en aanbestedingen
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de brief van het bestuur van de GR Geul en Maas van 13 oktober 2020;
  2. rekening te houden met een extra kostenpost van circa € 28.320,-- in de jaarrekening 2020;
  3. de financiële consequenties mee te nemen in het raadsvoorstel financiële gevolgen corona welk in december 2020 in de gemeenteraad komt;
  4. de ingekomen brief ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Onderwerp: Gunning aanleg openbare verlichting Witte Hoek te Rothem
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de werkzaamheden voor wat betreft aanleggen openbare verlichting Witte Hoek te gunnen aan de laagste inschrijver namelijk de firma Insta Zuid.