Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 26-10-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 26-10-2021

Gepubliceerd op: 09 november 2021 13:45

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 oktober 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 oktober 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 19 oktober 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 oktober 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 oktober 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Diverse uitnodigingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:
Beslissing op bezwaarschrift tegen last onder dwangsom opgelegd aan eigenaar van een bedrijfspand aan de Kuilenstraat te Rothem wegens zonder vergunning geplaatste bouwhekken en opslag van (bouw)materialen op een deel van zijn perceel dat is bestemd tot "Verkeer"
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 4 oktober 2021;
  2. de twee bezwaarschriften conform het onder 1 bedoelde advies niet-ontvankelijk te verklaren.

Onderwerp:
Presenteren concept-plan Parkeerbeleid 2022-2025 tijdens een inloopavond
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de concept-nota en deze vrij te geven voor inspraak;
  2. op 8 december 2021 een inloopavond te organiseren waar betrokken bewoners worden uitgenodigd om het concept-Parkeerbeleid in te zien;
  3. alle vragen en suggesties te beoordelen of deze kunnen worden meegenomen in het definitief vast te stellen Parkeerbeleid.

Onderwerp:
Afkoop project 'Aanleg regenwaterriool en reconstructie Pastoor N. de Reimsstraat te Meerssen en Pastoor Halmansstraat te Ulestraten' door aannemer
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het afkoopvoorstel van Kurvers Wegenbouw voor wat betreft het project 'Aanleg regenwaterriool en reconstructie Pastoor N. de Reimsstraat en Pastoor Halmansstraat'.

Onderwerp:
Opdrachtverlening renovatie bergbezinkbassin Proost de Beaufortstraat te Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de opdrachtverlening aan Curo Pomptechniek te Ittervoort voor het renoveren van het bergbezinkbassin aan de Proost de Beaufortstraat.

Onderwerp:
Autorisatieaanvraag Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) voor Schuldhulpverlening
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten autorisatie te vragen aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) voor het raadplegen van BRP-gegevens via Suwinet voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Onderwerp:
Subsidieverlening aan Cultuur Innovatie Fonds Limburg
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten een subsidie ad € 5.000,-- toe te kennen aan het Cultuur Innovatie Fonds Limburg.

Onderwerp:
Steunverklaring gemeenten Huis voor de Sport Limburg: Het voorstel is deze brief medio november 2021 naar de Provincie te sturen namens de Zuid-Limburgse gemeenten die de strekking van de boodschap onderschrijven. Om de mate waarin de boodschap gedragen wordt kracht bij te zetten, is het belangrijk dat deze brief door zo veel mogelijk gemeenten wordt onderschreven.
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de brief inzake steunverklaring gemeenten Huis voor de Sport Limburg.

Onderwerp:
Aanbevelingen Propositie Water Limburg
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van 'Propositie Water. Naar een robuust watersysteem in Limburg';
  2. steun uit te spreken aan de kerngroep om op basis van de Propositie een lobby te voeren richting kabinetsformatie;
  3. de onder aanbevelingen genoemde punten aan te bieden aan de kerngroep Propositie Water.

Onderwerp:
Propositie robuust watersysteem Limburg: gezamenlijke aanpak van de Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg en de provincie Limburg om de watersystemen in Limburg versneld klimaatrobuust te maken. Propositie wordt 2 november 2021 namens alle gemeenten, het Waterschap Limburg en de provincie Limburg aangeboden aan Minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat.
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de propositie robuust watersysteem Limburg.

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief inzake toename vragen van inwoners aan Sociaal Team Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te informeren over toename van vragen van inwoners aan het sociaal team en de oorzaken hiervan conform concept-raadsinformatiebrief.