Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 26-05-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 26-05-2020

Gepubliceerd op: 04 juni 2020 13:45

Onderstaand de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 26 mei 2020.

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 mei 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 19 mei 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 mei 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 mei 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Beleidsregels Social Return Zuid-Limburg
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de Beleidsregels Social Return Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg 2020 vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2020.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie KIJK!!! naar aanleiding van raadsinformatiebrief van 15 april 2020 over overschrijding financiën sociaal domein
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie KIJK!!! naar aanleiding van de raadsinformatiebrief van 15 april 2020 over de overschrijding financiën sociaal domein te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp: Extern onderzoek Sociaal Domein gemeente Meerssen 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De opdracht "extern onderzoek sociaal domein" vast te stellen;
 2. NCOD opdracht te verlenen conform ingediende offerte met gebruikmaking van artikel 18 van het aanbestedingsbeleid.

Onderwerp: Eilandraad en herinrichting Molenveldweg te Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de brief van de Eilandraad inzake de vorming van hun nieuwe projectorganisatie;
 2. de rol van de Eilandraad als overlegpartner en projectorganisatie voor het gebied Eiland in de Geul te erkennen/formaliseren en haar hiervan op de hoogte te stellen;
 3. als gemeente te participeren in de Eilandraad;
 4. in te stemmen met de opschoning en herinrichting van het Middengebied aan de Molenveldweg;
 5. de opdracht voor de uitvoering te gunnen aan Brune op basis van de goedkoopste inschrijving;
 6. het project in te dienen bij Buitengoed Geul & Maas ten behoeve van een financiële bijdrage van € 10.000,--.

Onderwerp: Samenwerking Maastricht-Meerssen implementatie omgevingswet
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de resultaten van de inventarisatieronde voor de samenwerkingsmogelijkheden in het kader van de implementatie van de Omgevingswet tussen de gemeente Meerssen en de gemeente Maastricht;
 2. in te stemmen met het verder formaliseren van de bovengenoemde samenwerking voor de verschillende taakvelden;
 3. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de samenwerking in het kader van de implementatie van de Omgevingswet tussen de gemeente Meerssen en de gemeente Maastricht.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake ontwikkelingen detailhandel Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake ontwikkelingen detailhandel Bunde te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp: Vaststelling Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. in te stemmen met de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg;
 2. de gemeenteraad voor te stellen de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg vast te stellen.

Onderwerp: Tijdelijke herinrichting Markt Meerssen ten gevolge van Corona
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Delen van de Markt in de kern Meerssen tijdelijk in gebruik te geven aan de horecaondernemers die hier hun bedrijf hebben om daar hun bestaande terrassen uit te breiden conform plattegrond, waarbij geldt:
  - dat het aantal zitplaatsen voor gasten maximaal hetzelfde blijft als op de huidige, bestaande terrasruimte,
  - dat er geen mechanische muziek op het marktplein wordt afgespeeld,
  - dat de horecaondernemers zich dienen te houden aan de richtlijnen van de landelijke overheid en de Veiligheidsregio (onder andere vastgelegd in de noodverordening);
 2. de drank- en horecavergunning van de betreffende ondernemers qua m2 tijdelijk uit te breiden;
 3. het parkeren van auto's op het Marktplein te verbieden;
 4. het parkeren op het 'gele' gedeelte vóór het KCC toe te staan tijdens kerkdiensten, inclusief een half uur voor aanvang en een half uur na afloop van deze diensten;
 5. éénrichtingsverkeer op de Markt in te voeren, met een afwikkeling van het autoverkeer zoals op de plattegrond is aangegeven, en daartoe belijning en wegmarkeringen te laten aanbrengen;
 6. bloembakken te laten plaatsen op de Markt, eerstens ter afbakening van de éénrichtingsbaan voor auto's, alsook voor de veiligheid van alle bezoekers van de Markt, alsook ter verfraaiing van het marktplein;
 7. drie parkeerplaatsen voor gehandicapten te realiseren bij de zij-ingang van de basiliek, conform plattegrond;
 8. bij de gymzaal 't Beukeböschke de 6 bestaande vrije parkeerplaatsen om te zetten in parkeerplaatsen voor vergunninghouders;
 9. bij de Proostenkelder de 4 vrije parkeerplaatsen om te zetten in parkeerplaatsen voor vergunninghouders;
 10. bij de Vredeskapel 3 parkeerplaatsen, met een optie om nog 3 parkeerplaatsen, voor vergunninghouders te realiseren, conform plattegrond;
 11. op het gele dek vóór het KCC een fietsenstalling te realiseren, conform tekening;
 12. de mogelijkheid tot het plaatsen van een oplaadpaal voor elektrische fietsen op de Markt te onderzoeken en in kaart te brengen;
 13. voor de Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg 'parkeren enkel voor omwonenden' in te voeren;
 14. al deze bovenstaande maatregelen te laten ingaan op vrijdag 30 mei 2020;
 15. al deze bovenstaande maatregelen in eerste instantie te laten gelden tot 1 september 2020 met een mogelijke verlenging voor een nog te bepalen periode daarna;
 16. de bovenstaande maatregelen bij te stellen (uitbreiden of intrekken) in de periode tot 1 september 2020 indien de concrete situatie daartoe aanleiding geeft;
 17. de gemeenteraad te informeren over de te nemen maatregelen middels een raadsinformatiebrief;
 18. de met de tijdelijke inrichting gemaakte kosten van € 15.000,-- te dekken uit de algemene reserve.