Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 26-01-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 26-01-2021

Gepubliceerd op: 04 februari 2021 12:55

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 januari 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 19 januari 2021 en 21 januari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 19 januari 2021 en 21 januari 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 januari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 januari 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Toezichthouders bij stembureaus van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid op grond van artikel 18 van de Beleidsregels Aanbestedingen gemeente Meerssen 2017 en de opdracht te gunnen op basis van één offerte;
 2. Polygarde BV opdracht te verlenen voor het houden van toezicht bij de stembureaus van de gemeente Meerssen bij de Tweede Kamerverkiezingen, tot een bedrag van € 8.561,69 maximaal, overeenkomstig de ingediende offerte met inachtneming van: mochten de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen worden uitgesteld, wordt de opdracht aan Polygarde BV eveneens uitgesteld.

Onderwerp: Uitbesteding beheer digitale certificaten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten opdracht te geven voor het digitaal certificatenbeheer voor de gemeentelijke ICT-omgeving en daarbij af te wijken van het aanbestedingsbeleid conform artikel 10 lid 2 sub a.

Onderwerp: Standpunt naar aanleiding van uitspraak opheffen landelijk verbod gewasbeschermingsmiddelen in de openbare ruimte
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het verzoek van Stadswerk/VHG over de rechterlijke uitspraak van 24 november 2020 met betrekking tot het opheffen van het landelijk verbod gewasbeschermingsmiddelen in de openbare ruimte;
 2. het bestaande beleid van chemie-vrij onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Meerssen te handhaven en aan Stadswerk/VHG kenbaar te maken dat de gemeente Meerssen de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen blijft uitsluiten.

Onderwerp: Deelname Schone Lucht Akkoord
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Tot deelname aan het Schone Lucht Akkoord;
 2. zich in te zetten op de doelen die van invloed zijn op Meerssen en dit ook als zodanig vast te leggen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
 3. wethouder IJff te mandateren voor de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord;
 4. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over het genomen besluit.

Onderwerp: Voortgang proces Transitievisie Warmte
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de voortgang en vervolgstappen in het proces van de totstandbrenging van de Transitievisie Warmte;
 2. in te stemmen met de voorgestelde vervolgonderzoeken en daarbij af te wijken van de Beleidsregels Aanbestedingen gemeente Meerssen, op grond van artikel 18.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake Participatiewet (giften als middelen aanmerken)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake Participatiewet (giften als middelen aanmerken) te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp: Besluit Tijdelijke inkomstenvrijlating COVID-19 parttime inkomsten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-Besluit Tijdelijke inkomstenvrijlating COVID-19 parttime werkzaamheden Participatiewet Maastricht Heuvelland (naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV).

Onderwerp: Bestemming rekeningsaldo, inburgering 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om via het raadsvoorstel 'Bestemming saldo van de rekening van baten en lasten 2020':

 1. een bedrag ad € 18.358,-- van het resterend budget voor Inburgering (Verhoging taalniveau) toe te wijzen aan de Egalisatiereserve Statushouders;
 2. een bedrag ad € 35.368,-- van het resterend budget voor Inburgering (Implementatie Wet inburgering) toe te wijzen aan het budget 2021 voor Inburgering.

Onderwerp: Brief aan LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) inzake bestuurlijke situatie Meerssen januari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-brief aan LVO.

Onderwerp: Vaststelling subsidie vve (voor- en vroegschoolse educatie)-stimuleringsgelden 2019-2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De subsidie voor stimuleringsgelden vve schooljaar 2019-2020 voor INNOVO vast te stellen op € 15.810,-- conform het beschikte bedrag;
 2. de subsidie voor stimuleringsgelden vve schooljaar 2019-2020 voor Stichting kom Leren vast te stellen op € 3.480,-- conform het beschikte bedrag;
 3. de subsidie voor stimuleringsgelden vve schooljaar 2019-2020 voor Spelenderwijs vast te stellen op € 11.360,-- conform het beschikte bedrag;
 4. de subsidie voor stimuleringsgelden vve schooljaar 2019-2020 voor MIK vast te stellen op € 2.800,-- conform het beschikte bedrag.