Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 25-10-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 25-10-2022

Gepubliceerd op: 04 november 2022 11:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 oktober 2022

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 oktober 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 18 oktober 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 18 oktober 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 18 oktober 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Beslissing op bezwaarschrift tegen intrekken bouwvergunning voor het bouwen van een loods voor opslag van landbouwmachines Eijkskensweg te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke adviescommissie bezwaarschriften van 3 oktober 2022;
  2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift van reclamante ontvankelijk te verklaren;
  3. conform het onder 1 bedoelde advies de bezwaren van reclamante ongegrond te verklaren;
  4. het verzoek om een vergoeding van de kosten als bedoeld in artikel 7:15, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht af te wijzen.

Juridische ondersteuning herontwikkeling In 't Riet te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het feit dat Advocatenkantoor Boels Zanders is ingehuurd ter juridische ondersteuning bij het dossier 'Herontwikkeling In 't Riet';
  2. de hiermee samenhangende kosten van diensten die in 2022 worden verricht ten laste van 2022 (€ 10.000,--) te boeken en de overschrijding toe te lichten in de jaarrekening 2022, de kosten van diensten die in 2023 worden verricht (€ 10.000,--) bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2023.

Stand van zaken opgave asielopvang en huisvesting vergunninghouders

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief met betrekking tot de stand van zaken opgave asielopvang en huisvesting statushouders Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2022.

Schriftelijke vragen en antwoorden inzake Programmabegroting 2023 en 2e Bestuursrapportage 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-beantwoording van de schriftelijke vragen inzake de Programmabegroting 2023 en 2e Bestuursrapportage 2022.