Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 25-05-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 25-05-2021

Gepubliceerd op: 03 juni 2021 13:45

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 mei 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 18 mei 2021 en 20 mei 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 18 mei 2021 en 20 mei 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 18 mei 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 18 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Besluit:Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 2. in te stemmen met de jaarstukken 2020 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC);
 3. de concept-zienswijze in te dienen.

Onderwerp: Begroting 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 2. in te stemmen met de begroting 2022 van het Meld- en Coördinatie Centrum (MCC);
 3. geen zienswijzen in te dienen.

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift tegen invorderingsbeschikking in verband met opgelegde last onder dwangsom tot het met onmiddellijke ingang (doen) staken van bouwactiviteiten aan een pand aan de Papenweg te Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 10 mei 2021;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit te handhaven.

Onderwerp: Zendtijdtoewijzing lokale omroep
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake zendtijdtoewijzing aan de lokale omroep Meer Vandaag.

Onderwerp: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zuid-Limburg
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de RUD Zuid-Limburg;
 2. geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2022 van de RUD Zuid-Limburg.

Onderwerp: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Geul en Maas
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de jaarrekening 2020 van de GR Geul en Maas en deze ter kennisname door te sturen naar de gemeenteraad voor de raadsvergadering op 17 juni 2021;
 2. het negatieve resultaat voor Meerssen € 51.918,-- mee te nemen in het exploitatieresultaat van 2021 en te dekken uit de egalisatiereserve corona. Van dit resultaat is reeds € 28.320,-- opgenomen en ter dekking meegenomen in het raadsvoorstel corona van 10 december 2020;
 3. voorlopig in te stemmen met de ontwerp-begroting 2022 van de GR Geul en Maas en deze voor eventuele zienswijzen door te sturen naar de gemeenteraad voor de raadsvergadering op 17 juni 2021;
 4. conform het concept-raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te stellen:
  a. kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de GR Geul & Maas;
  b. geen zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2022 van de GR Geul & Maas.

Onderwerp: Opstellen Kerkenvisie
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het opstellen van een Kerkenvisie;
 2. de werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van de Kerkenvisie uit te besteden conform de Beleidsregels Aanbestedingen gemeente Meerssen;
 3. de financiële gevolgen te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2021;
 4. de gemeenteraad te informeren over het opstellen van de Kerkenvisie conform concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Gunning maaien van bermen en grasterreinen voor 2 jaren (2021/2022) met 2 optiejaren voor verlenging (2023/2024)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De uitvoering van het maaien van bermen en grasterreinen voor 2 jaren (2021/2022) met 2 optiejaren (2023/2024) voor verlenging te gunnen aan de laagste inschrijver de firma Henssen uit Schinnen;
 2. via de 1e Bestuursrapportage 2021 voor de post bermen en grasterreinen structureel € 6.000,25 bij te ramen vanwege indexering, wetgeving en marktwerking en dit bedrag af te dekken uit de stelpost prijsindexering.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Schadeclaim LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) mei 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te informeren inzake de schadeclaim LVO/Stella Maris College conform concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Verzoek om aanvullend subsidie 2020 MEE Zuid-Limburg
Besluit: Het college van B&W heeft besloten als gevolg van de overproductie ten gevolge van de coronamaatregelen over het jaar 2020 aan stichting MEE Zuid-Limburg een aanvullend subsidie te verlenen van € 10.167,--.

Onderwerp: Vaststelling woonvisie Leefbare en vitale kernen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het feit dat er een 2e inspraakreactie is binnengekomen op de ter inzage gelegde ontwerp woonvisie;
 2. akkoord te gaan met de inspraaknota 'ontwerp woonvisie';
 3. de inspraaknota en de 2e inspraakreactie toe te voegen aan de stukken die doorgeleid worden naar de raadsvergadering van 17 juni 2021;
 4. akkoord te gaan met het gewijzigde raadsvoorstel.