Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 25-04-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 25-04-2023

Gepubliceerd op: 16 mei 2023 09:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 april 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 april 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 18 april 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 18 april 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 18 april 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Reactie op initiatiefvoorstel onafhankelijk onderzoek zelfstandigheid gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-reactie aan de gemeenteraad naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van de fractie BRUG-M om een onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden met betrekking tot de zelfstandigheid van de gemeente Meerssen.

Handboek vervanging archiefbescheiden gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het advies zoals gegeven door de gemeente archivaris over te nemen en het Handboek vervanging archiefbescheiden gemeente Meerssen vast te stellen;
 2. het metagegevensschema Djuma vast te stellen;
 3. kennis te nemen van het concept-besluit tot vervanging van de archiefbescheiden gemeente Meerssen en dit besluit vast te stellen.

Aanpak strategische toekomstvisie en omgevingsvisie

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld om:
  a. in te stemmen met de aanpak voor het opstellen van de strategische toekomstvisie en omgevingsvisie,
  b. een totaal eenmalig bedrag van € 125.000,-- beschikbaar te stellen voor het opstellen van beide visies waarvan € 40.000,-- reeds is opgenomen in de begroting 2023 en € 10.000,-- is opgenomen in de begroting 2022,
  c. het restant bedrag van € 75.000,-- voor het gedeelte dat ten laste komt van 2023 te putten uit de Algemene Reserve en te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2023 en voor het gedeelte dat ten laste komt van 2024 op te nemen in de begroting 2024,
  d. een klankbordgroep uit zijn midden in te stellen;
 2. het bedrag van € 10.000,-- dat in de begroting 2022 was opgenomen maar niet is uitgegeven, via het raadsvoorstel 'Vaststelling jaarrekening 2022 en bestemming resultaat' over te hevelen naar 2023.

Vaststelling nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
 2. kennis te nemen van het concept-raadsvoorstel inzake de wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening;
 3. het concept-raadsvoorstel inzake de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening met bijbehorende toelichting vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering.

Intrekking van bijlagen A, D en E bij Algemene Plaatselijke Verordening 2020

Besluit: het college van B&W heeft besloten tot intrekking van:

 1. Bijlage A: het Uitvoeringsbesluit bij artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg;
 2. bijlage D: het uitvoeringsbesluit bestrijding parkeerexcessen Geulle;
 3. bijlage E: het uitvoeringsbesluit buitengebied en reclame 22 april 2010.

Intrekking van bijlage B bij Algemene Plaatselijke Verordening 2020

Besluit: het college van B&W heeft besloten het Besluit tot het aanwijzen van evenementen waarvoor geen vergunning is vereist op grond van art. 2.2.2, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meerssen in te trekken.

Vaststelling gewijzigd Besluit tot aanwijzen van speelterreinen en natuurgebieden

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de wijziging van het Besluit tot aanwijzen van speelterreinen en natuurgebieden;
 2. het aanwijzingsbesluit van dezelfde strekking van 21 maart 2017 gelijktijdig met inwerkingtreding van dit besluit in te trekken.

Vaststelling gewijzigd Besluit tot het aanwijzen van toezichthouders 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de wijziging van het Besluit tot het aanwijzen van toezichthouders;
 2. het aanwijzingsbesluit van dezelfde strekking van 16 augustus 2022 gelijktijdig met inwerkingtreding van dit besluit in te trekken.

Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de jaarstukken 2022 van de VRZL;
 2. in te stemmen met de jaarstukken 2022 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC);
 3. het gemeentelijk aandeel van € 11.094,-- in het negatief resultaat 2022 van VRZL te verantwoorden in de 1e Bestuursrapportage 2023;
 4. geen zienswijze in te dienen.

Begroting 2024 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL);
 2. in te stemmen met de begroting 2024 van het Meld- en Coördinatie Centrum (MCC);
 3. kennis te nemen van de structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 107.636,-- vanaf 2024 en deze mee te nemen in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2024-2027;
 4. geen zienswijzen in te dienen.

1e begrotingswijziging 2023, kadernota 2024, ontwerp-begroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Belasting-samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de voorstellen betreffende de 1e begrotingswijziging 2023, de ontwerp-begroting 2024 en de ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 van de GR BsGW waarbij de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld ter zake zienswijzen in te dienen;
 2. kennis te nemen van de kadernota 2024 van de GR BsGW en deze ter kennisname door te leiden naar de gemeenteraad;
 3. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het voorstel betreffende de 1e begrotingswijziging 2023 van de GR BsGW en ter zake geen zienswijze in te dienen;
 4. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de voorliggende ontwerp-begroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 van de GR BsGW en ter zake een zienswijze in te dienen ten aanzien van de formatie-uitbreiding verbijzonderde interne controle-functionaris;
 5. de gemeenteraad voor te stellen de begroting 2023 te wijzigen met de uit het besluit onder 3 voortvloeiende financiële gevolgen ad € 18.236,-- structureel;
 6. vanaf 2024 structureel rekening te houden met € 16.900,-- aan financiële gevolgen voortvloeiende uit het besluit onder 4 en deze op te nemen in de nog op te stellen meerjarenbegroting gemeente Meerssen 2024-2027;
 7. betreffende de besluiten onder 2 t/m 6 het concept-raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 25 mei 2023.

Intrekkingsbesluit beleidsregels energietoeslag 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het concept-intrekkingsbesluit waarmee de Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Meerssen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 worden ingetrokken.

Toekomstbestendige inrichting begraafplaatsen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. het concept-raadsvoorstel te accorderen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 25 mei 2023;
 2. na besluitvorming door de gemeenteraad, in te stemmen met het in overeenstemming met de aanbestedingsregels, verstrekken van een opdracht voor het opstellen van een definitief ontwerp, opstellen bestek en aanbestedingsdocumenten voor de (her)inrichtingswerkzaamheden en opdracht te verstrekken voor het renoveren van de monumentale graven;
 3. akkoord te gaan met het geven van mandaat aan het afdelingshoofd Ruimte voor het ondertekenen van relevante stukken voor het project toekomstbestendige inrichting begraafplaatsen.

Principeverzoek herbestemming Oenselderhof Langs de Gewannen 75-77 te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten medewerking te verlenen aan het principeverzoek om de locatie Langs de Gewannen 75-77 in Ulestraten te herontwikkelen tot manege.

Vaststelling Verordening fysieke leefomgeving 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het concept van het raadsvoorstel en het raadsbesluit tot het vaststellen van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Meerssen 2023;
 2. de gemeenteraad voor te stellen om in de vergadering van 25 mei 2023 de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Meerssen 2023 vast te stellen;
 3. de concept-Uitvoeringsbesluiten vast te stellen en te bepalen dat deze Uitvoeringsbesluiten in werking treden met ingang van de achtste dag na de datum van bekendmaking van de Verordening fysieke leefomgeving 2023.

Inhuur externe deskundigheid aangaande het accommodatiebeleid

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake inhuur externe deskundigheid aangaande het accommodatiebeleid;
 2. wanneer de gemeenteraad in de vergadering van 25 mei 2023 positief besluit inzake het beschikbaar stellen van het budget, in te stemmen met de voorlopige en definitieve gunning aan de partij met de beste prijs-kwaliteitverhouding, mits de opdracht binnen het beschikbare budget past.

Ontwerpbegroting 2024 RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de RUD Zuid-Limburg;
 2. de gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze tegen de Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 in te dienen ten aanzien van de werving van extra personeel voor de bodemtaken.

Nota Bodembeheer 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de Nota bodembeheer 2023 en de Bodemkwaliteitskaart 2023;
 2. conform concept-raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te stellen om de Nota bodembeheer 2023 en de Bodemkwaliteitskaart 2023 vast te stellen.

Incidentele en structurele middelen budget inhuur derden 2023 e.v.

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel;
 2. genoemd raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 25 mei 2023.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake zomerfestival

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De vragen van de fractie BRUG-M inzake zomerfestival te beantwoorden conform concept-brief;
 2. de overeenkomst met Maenen Advies en Events met betrekking tot het Zomerpodium Meerssen voor de gemeenteraad ter inzage te leggen bij de griffie.

Raadsinformatiebrief over Project opstellen businesscase samenvoeging re-integratieketen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over het Project opstellen businesscase samenvoeging re-integratieketen.

Gezamenlijke brief gemeenten Maastricht-Heuvelland aan informateurs coalitievorming Limburg, waarin gevraagd wordt een goed en stabiel mobiliteitspakket op te nemen in het collegeprogramma Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het gezamenlijk schrijven van de gemeenten Maastricht-Heuvelland aan de informateurs coalitievorming Limburg, waarin gevraagd wordt een goed en stabiel mobiliteitspakket op te nemen in het collegeprogramma Limburg.