Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 24-11-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 24-11-2020

Gepubliceerd op: 03 december 2020 16:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 november 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 17 november 2020 en 19 november 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 17 november 2020 en 19 november 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 17 november 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 17 november 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:Bijdrage winterterrassen horeca gemeente Meerssen (aangepast besluit in verband met motie gemeenteraad)
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met een tijdelijke exploitatievergunning voor het realiseren van winterterrassen voor een periode van maximaal 5 jaar voor de horecaondernemers in Meerssen;
  2. in het kader van steunmaatregelen Corona in te stemmen met het verzoek voor een financiële bijdrage zijnde 25% in de werkelijke kosten en een maximum van € 3.000,- per ondernemer. Aan de bijdrage zijn kwaliteitseisen (uniformiteit, etc.) te stellen welke zijn vastgelegd in het Memo Uitgangspuntenkader Winterterrassen van oktober 2020;
  3. de gemeenteraad te verzoeken om de totale kosten voor de bijdrage van de gemeente tot een maximum van € 36.000 beschikbaar te stellen;
  4. de dekking van deze kosten mee te nemen in het raadsvoorstel van december 2020 betreffende de financiële gevolgen Corona;
  5. conform concept-brieven de ondernemers te informeren over het genomen besluit.

Onderwerp: Intrekking Regeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Meerssen 2018 e.v.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de Regeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Meerssen 2018 e.v. in te trekken met ingang van 1 januari 2021.

Onderwerp:Overeenkomst met Welzorg periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de vertraging in het proces van de aanbesteding hulpmiddelen;
  2. in te stemmen met het afsluiten van een overeenkomst voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 met de huidige leverancier ter overbrugging tot gunning Europese aanbesteding.

Onderwerp: Gunning Speeltoestellen Eburonenpark te Rothem
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de opdracht voor de levering van de speeltoestellen in het Eburonenpark te gunnen aan het bedrijf Greenspot&Co uit Nuth.

Onderwerp: Ontwikkeling Sint-Agneskerk te Bunde tot een multifunctioneel gebouw. Ter vermijding van mogelijke belangenverstrengeling wordt het dossier ontwikkeling Sint-Agneskerk te Bunde overgedragen aan wethouder Gerard IJff.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de overdracht van het dossier Ontwikkeling Sint-Agneskerk te Bunde tot een multifunctioneel gebouw van wethouder Rein Dupont naar wethouder Gerard IJff.

Onderwerp:Verzoek van de provincie om de in de begroting opgenomen € 850.000,-- voor 2021 en € 850.000,-- voor 2022 voor Revitalisering organisatie nader te onderbouwen
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het concept-schrijven aan de provincie met betrekking tot de onderbouwing van de in de begroting opgenomen € 850.000,-- voor 2021 en € 850.000,-- voor 2022 voor Revitalisering organisatie;
  2. de gemeenteraad terzake te informeren.