Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 23-06-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 23-06-2020

Gepubliceerd op: 02 juli 2020 09:45

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 juni 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 16 juni 2020 en 17 juni 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 16 juni 2020 en 17 juni 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 16 juni 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 16 juni 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Stand van zaken verbetermaatregelen gemeentelijke organisatie
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief met betrekking tot de stand van zaken verbetermaatregelen gemeentelijke organisatie.

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit tot het intrekken van een huisnummer aan de Westbroek te Geulle
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 17 mei 2020;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren wegens het ontbreken van de gronden van het bezwaar.

Onderwerp: Verkeersmaatregelen rotonde Herkenberg, Volderstraat en Kuileneindestraat te Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. de voorrangsregeling op de rotonde Herkenberg te wijzigen waarbij de fietsers (en voetgangers) voorrang krijgen op het gemotoriseerde verkeer;
 2. tot het realiseren van rode fietsstroken uitgevoerd met een onderbroken streep en voorzien van een op de weg geschilderd fietssymbool;
 3. ter duiding van het gestelde onder 1, de haaientanden op de fietspaden te verwijderen en op de rijbaan de haaientanden aan te brengen direct vóór het fietspad/voetgangersoversteekplaats (VOP) alsmede bord B06 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen;
 4. tot het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats in combinatie met bord L02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de Volderstraat;
 5. door middel van A0130zb, volgens Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in combinatie met markering, de 30 km-zone te duiden voor verkeer dat vanaf de Herkenberg en de Houthemerweg de Volderstraat oprijdt;
 6. door middel van A0230ze volgens Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in combinatie met markering, het einde 30 km-zone te duiden voor verkeer dat vanaf de Volderstraat de Herkenberg en de Houthemerweg oprijdt;
 7. door middel van A0130zb volgens Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in combinatie met markering, de 30 km-zone te duiden voor verkeer dat vanaf Op de Beukel en de Lange Raarberg de Kuileneindestraat oprijdt;
 8. door middel van A0230ze volgens Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in combinatie met markering, het einde 30 km-zone te duiden voor verkeer dat vanaf de Kuileneindestraat Op de Beukel en de Lange Raarberg oprijdt;
 9. de volgende verkeersborden te verwijderen op genoemde weggedeelten: A0130zb, A130ze, B04, B05, B06 en E01.