Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 23-03-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 23-03-2021

Gepubliceerd op: 01 april 2021 11:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 maart 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 maart 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 16 maart 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 16 maart 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 16 maart 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Formalisatie opdrachten project St. Catharinastraat te Ulestraten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten voor wat betreft het project St. Catharinastraat in te stemmen met:

 1. De opdrachtverlening aan Kragten BV te Herten;
 2. de opdrachtverlening aan TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen te Delft;
 3. het sluiten van een realiseringsovereenkomst met wegenbouwbedrijf BLM te Wessem.

Onderwerp: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Geul en Maas
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De concept-jaarrekening 2020 en de concept-begroting 2022 van de GR Geul en Maas voor kennisgeving aan te nemen;
 2. de jaarrekening en de begroting conform de planning van de GR in routing te brengen via de Bestuursvergadering van de GR.

Onderwerp: Circulaire verwerking grote huishoudelijke afvalstromen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het starten van een circulaire aanbesteding voor GFT door de vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) volgens de methodiek van 'Rapid Impact Contracting' met de volgende voorwaarden:
  a. contractduur van minimaal 8 en maximaal 14 jaar (= 8 tot 10 jaar, met opties voor tweemaal 2 jaar verlenging),
  b. plafondbedrag van € 75/ton,
  c. optie voor aparte verwerking van GFE (etensresten),
  d. voldoen aan de onder beslispunt 2 genoemde kaders/randvoorwaarden;
 2. de vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) mandaat te verlenen voor de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase van de onder beslispunt 1 genoemde GFT-aanbesteding, binnen de volgende kaders/randvoorwaarden:
  a. ASL laat zich op strategische momenten tijdens de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase adviseren door een ambtelijke werkgroep van Limburgse gemeenten en/of reinigingsdiensten,
  b. ASL borgt realisatie van afgesproken innovatieverplichtingen via harde contractuele afspraken,
  c. ASL bewaart als opdrachtgever, samen met de opdrachtnemer, gedurende de looptijd van het contract binnen het plafondbedrag ruimte voor nieuwe innovatie-investeringen,
  d. ASL richt de GFE-optie (etensresten) zo in dat een eventueel kostprijsverhogend of kostprijsverlagend effect enkel geldt voor de gemeenten die gebruik maken van die optie,
  e. ASL stelt voor innovatieve circulaire investeringen business cases op, waaruit blijkt wat de circulaire meerwaarde is, wat de kosten zijn en hoe veel van/hoe snel de kosten - binnen de contractduur - kunnen worden terugverdiend. Als wordt besloten tot uitvoering, zorgt ASL voor contractuele borging dat de afspraken uit de business case ook gerealiseerd worden,
  f. ASL legt innovatieve circulaire investeringen die zich niet terugverdienen tijdens de looptijd van het contract eerst ter besluitvorming voor aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van ASL;
 3. ten aanzien van PMD (plastic, metaal en drankkartons) in te zetten op het beëindigen van het huidige contract voor overslag/sorteren/vermarkten per 1 januari 2022 en de concrete voorstellen van ASL af te wachten voor een alternatief per die datum;
 4. de voorwaardelijke mandatering voor de GFT-aanbesteding en het beëindigen van het lopende PMD-contract voor overslag/sorteren/vermarkten in te brengen in de richtinggevende ALV van ASL van 1 april 2021 als voorlopig gemeentelijk standpunt, voorafgaand aan de definitieve inbreng in de besluitvormende ALV van ASL van 24 juni 2021;
 5. de gemeenteraad tussen 1 april en 24 juni via een raadsinformatiebrief te informeren over het definitieve standpunt van de gemeente in de besluitvormende ALV van ASL op 24 juni 2021.

Onderwerp: Plan van aanpak NOVI (Nationale Omgevingsvisie) gebied Zuid-Limburg
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak NOVI gebied Zuid-Limburg;
 2. akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Lidmaatschap Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Lid te worden van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR);
 2. de kosten van € 752,-- structureel op te nemen in de 1e Bestuursrapportage 2021 en meerjarenbegroting 2022 in het taakveld Riolering.

Onderwerp: Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Maastricht Heuvelland;
 2. er mee in te stemmen dat de middelen die in 2021 via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld voor het bekostigen van de TONK, worden toegevoegd aan het budget bijzondere bijstand van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en worden bijgeraamd in de 1e Bestuursrapportage 2021.

Onderwerp: Inrichting voorschoolse knooppunten 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de subsidiëring van aanvullende uren schoolmaatschappelijk werk ten behoeve van voorschoolse knooppunten (0-4 jarigen) in alle kernen in 2021 en de kosten ad € 6.812,-- te dekken uit de post Onderwijs Algemeen;
 2. akkoord te gaan met het quasi-inbesteden van aanvullende uren jeugdgezondheidszorg ten behoeve van voorschoolse knooppunten (0-4 jarigen) in alle kernen in 2021 en de kosten ad € 8.064,-- te dekken uit de post Onderwijs Algemeen.

Onderwerp:Transformatieplan jeugd regio Zuid-Limburg 2023
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De gemeenteraad voor te stellen om incidenteel € 36.492,-- (2021) en € 31.657,-- (2022) bij te ramen ten laste van de algemene reserve via een raadsvoorstel voor het transformatieplan jeugd regio Zuid-Limburg 2023;
 2. de gemeente Maastricht hierover te informeren en daarbij kenbaar te maken dat de financiële middelen pas beschikbaar komen als de gemeenteraad hierover een besluit genomen heeft;
 3. een raadsinformatiebrief over dit collegevoorstel te sturen aan de gemeenteraad en wethouder Kemp te mandateren akkoord te gaan met de inhoud van deze brief.

Onderwerp: Reglement Lokaal overleg met de vakbonden:
In overleg met de vakbonden FNV en CNV is een nieuw Reglement Lokaal overleg met de vakbonden opgesteld. Wethouder Gerard IJff is in de persoon als wethouder P&O voorzitter van het Lokaal Overleg en ondertekent uit dien hoofde het Reglement Lokaal overleg met de vakbonden.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de ondertekening van het Reglement Lokaal overleg met de vakbonden door wethouder Gerard IJff.

Onderwerp: Invordering verbeurde dwangsommen aan de eigenaar/bewoner van Holstraat 6 te Rothem:
Het college is voornemens de eigenaar/bewoner nog 3 maanden tijd te geven om de omgevingsvergunning en grondaankoop af te handelen. Tot die tijd wordt de invordering van de verbeurde dwangsommen aangehouden.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen om voor een termijn van 3 maanden na dato besluit de verbeurde dwangsommen aan de eigenaar/bewoner van Holstraat 6 te Rothem aan te houden.

Onderwerp: Aanvullende compensatieregeling Covid-19:
Verdere uitwerking beleidsregels aanvullende compensatieregeling Covid-19 in dier voege dat:

 1. de datum van indiening van een aanvraag door een vereniging of organisatie om in aanmerking te komen voor een financiële compensatie wordt verruimd van 30 april tot 1 juli 2021;
 2. van activiteiten die geen doorgang vinden worden uitsluitend de voorbereidingskosten gecompenseerd.

Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de verdere uitwerking van de beleidsregels aanvullende compensatieregeling Covid-19;
 2. de gemeenteraad schriftelijk te informeren over de verdere uitwerking.

Onderwerp: Uitgaande brief aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Limburg inzake de reactie van de gemeenteraad op het advies van dhr. van Geel over Maastricht Aachen Airport
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-brief, waarin het amendement van de gemeenteraad is overgenomen, aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Limburg.