Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 23-02-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 23-02-2021

Gepubliceerd op: 04 maart 2021 13:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 februari 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 februari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 18 februari 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Instellen maximumsnelheid van 60 km/uur buiten de bebouwde kom (Cruisboomveld, Eijsendaalweg, Fregatweg, Houthemerweg en Meerssenhovenweg)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De snelheid buiten de bebouwde kom van Meerssen terug te verlagen van 80 km/uur naar 60 km/uur op onderstaande wegen:
  a. Cruisboomveld,
  b. Eijsendaalweg,
  c. Fregatweg,
  d. Houthemerweg,
  e. Meerssenhovenweg;
 2. 60 km portalen te plaatsen op de gemeentegrenzen;
 3. dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant.

Onderwerp: Instellen geslotenverklaring vrachtverkeer Oranje Nassaustraat te Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Door het plaatsen van de verkeersborden RVV C07 (Gesloten voor vrachtauto's) van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een verbod voor vrachtverkeer in te stellen voor de Oranje Nassaustraat te Meerssen;
 2. dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant.

Onderwerp: Verlenging concessieovereenkomst Kringloopdiensten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de verlenging van de gezamenlijke concessieovereenkomst kringloopdiensten met de gemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul.

Onderwerp: Gebruik Auw Kerk door Harmonie St. Agnes Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het laten gebruiken van de Auw Kerk door harmonie St. Agnes (repetities en opslag) en het laten optreden van de harmonie als sleutelbeheerder van het gebouw. Dit op basis en conform de concept-gebruiksovereenkomst, waarbij de kosten voor het gebruik van het gebouw in rekening van de harmonie gebracht worden;
 2. op zo kort mogelijke termijn een besluit te laten nemen over de toekomst van het gebouw (verhuur, verkoop, verpachten?) en bij vervreemding van het gebouw een besluit te nemen wat met de opbrengst van het gebouw dient te geschieden.

Onderwerp: Subsidieverzoek 2021 MEE
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het subsidiëren van stichting MEE Zuid-Limburg ter continuering van de onafhankelijke cliëntondersteuning voor 1 jaar, het jaar 2021 een bedrag van € 86.854,--;
 2. niet akkoord te gaan met de gevraagde marge van 5%;
 3. het bedrag van € 11.854,-- bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2021 ten laste van de post loon- en prijscompensatie.

Onderwerp: Dagvaarding van N-joy 4 Kidz BV inzake inkoop jeugdhulp 2021
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. De gemeente Maastricht te machtigen de gemeente Meerssen te vertegenwoordigen in het kort geding;
 2. akkoord te gaan met de concept-volmacht.

Onderwerp: Maastricht Aachen Airport, vliegtuigincident Boeing 747 zaterdag 20 februari 2021:
Een incident dat een grote impact heeft op de inwoners van de gemeente Meerssen in bijzonder de direct getroffenen. Vanuit oogpunt van veiligheid voor de inwoners verzoekt de burgemeester mede namens het gemeentebestuur middels schrijven aan Maastricht Aachen Airport BV, het College van Gedeputeerde Staten van Limburg en aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar nadrukkelijk periodiek te informeren over de voortgang van het onderzoek naar de toedracht van het incident zodat de burgemeester adequaat kan reageren op vragen die leven onder de inwoners.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met een schrijven van de burgemeester aan Maastricht Aachen Airport BV, het College van Gedeputeerde Staten van Limburg en aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid om haar periodiek te informeren over de voortgang van het onderzoek naar de toedracht van het incident.