Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 22-09-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 22-09-2020

Gepubliceerd op: 02 oktober 2020 10:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 september 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 15 september 2020 en 16 september 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 15 september 2020 en 16 september 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15 september 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15 september 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Diverse uitnodigingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp: Beschikbaar stellen van een financiële bijdrage voor de aankoop van een tweetal containers ten behoeve van KVW (Kindervakantiewerk) Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het eenmalig beschikbaar stellen van een bedrag ter grootte van € 1.600,-- voor de aankoop van twee containers voor KVW Meerssen.

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift tegen toewijzing gehandicaptenparkeerplaats Volderstraat te Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie van 18 augustus 2020;
  2. het bezwaarschrift van reclamanten ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
  3. het bestreden besluit niet te herroepen.

Onderwerp: Verzoek tot kwijtschelding huur RVU
Besluit: Het college van B&W heeft besloten niet akkoord te gaan met het kwijtschelden van de achterstallige huur sportcomplex en RVU dit mede te delen conform concept-schrijven.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake overlast en baldadigheid voetbalaccommodaties
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake overlast en baldadigheid voetbalaccommodaties te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp: Bestendigen feitelijke situatie MAA (Maastricht Aachen Airport)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met de grondtransactie (aan- en verkoop gronden) met de Luchthaven om de kadastrale situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie;
  2. In te stemmen met het te vestigen recht van opstal ten behoeve van een reeds geplaatste verkeersregelinstallatie van MAABI BV.