Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 22-03-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 22-03-2022

Gepubliceerd op: 01 april 2022 16:50

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 maart 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 maart 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 15 maart 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15 maart 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15 maart 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Deelname uitvoering Mobiliteitsvisie/Mobiliteitsagenda Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Dat de gemeente onderschrijft dat de activiteiten die in 2022 worden uitgevoerd in het kader van de Mobiliteitsagenda Zuid-Limburg aansluiten op de ambitie van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg;
 2. dat de gemeente onderschrijft het belang van de verdere uitwerking van de Mobiliteitsagenda Zuid-Limburg in 2022 en dat zij hieraan € 2.800,-- bijdraagt;
 3. dat de gemeente participeert in de vierjarige Gebiedsaanpak Smart Mobility (2022-2025) Zuid-Limburg en dat zij hieraan eenmalig € 20.000,-- bijdraagt;
 4. het bedrag van € 20.000,-- bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2022.

Verdere ontwikkeling buitencentrum mOERveld, Hazenstraat 1 te Moorveld

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Nog geen besluit te nemen op het principe verzoek buitencentrum mOERveld;
 2. een eenduidig en realistisch businessplan voor eind van dit jaar af te wachten op basis waarvan het college wel tot een afweging kan komen;
 3. vooruitlopend op dat businessplan de gedoogbeschikking van 21 juni 2021 te verlengen tot 1 januari 2023.

Afsluiting overwegen Herkenberg en Stationstraat te Meerssen in verband met werkzaamheden Prorail

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de namens Prorail te verrichten onderhoudswerkzaamheden aan de overwegen Herkenberg en Stationstraat te Meerssen;
 2. akkoord te gaan met het gegeven dat vanwege deze onderhoudswerkzaamheden beide overwegen gedurende de periode van woensdag 24 augustus tot en met zondag 28 augustus gelijktijdig afgesloten zijn voor al het verkeer inclusief voetgangers;
 3. namens het college een brief te sturen naar Prorail met de vraag om een tegemoetkoming in de door de gemeente Meerssen te maken kosten voor wat betreft de verkeersmaatregelen in verband met de gelijktijdige afsluiting van de overwegen;
 4. de overschrijding van de kosten en eventuele financiële tegemoetkoming (besluitpunt 3) te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2022.

Opheffen parkeer/stopverbod tijdens blokuren in de Lindenlaan te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het parkeer/stopverbod in de Lindenlaan tussen 11:45 uur en 13:15 uur per 1 april 2022 op te heffen;
 2. belanghebbenden van dit besluit in kennis te stellen;
 3. de onderborden op 1 april 2022 aan te passen door de tekst te verwijderen;
 4. de betrokken bewoners een antwoordbrief via betreffende persoon te sturen.

Oorlog Oekraïne: update voor de gemeenteraad over uitvoering opdracht om opvangplekken te organiseren voor Oekraïnse vluchtelingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang om opvangplekken te organiseren voor Oekraïnse vluchtelingen.