Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 22-02-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 22-02-2022

Gepubliceerd op: 11 maart 2022 10:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 februari 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 februari 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 15 februari 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15 februari 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15 februari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Toegankelijkheidsonderzoek gemeentelijke website

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 • Cardan Technobility opdracht te geven om de toegankelijkheid van het hoofddomein www.meerssen.nl te onderzoeken;
 • de eenmalige kosten ad € 3.420,-- bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage;
 • op basis van de resultaten van het onderzoek maakt de werkgroep Toegankelijkheid en Doorontwikkeling gemeentelijke website een plan van aanpak. Dit komt ter vaststelling terug naar het college.

Heropening KCC (Klant Contact Centrum) op vrijdag vanaf 1 april 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 • In te stemmen met het openstellen van het gemeentehuis/KCC op vrijdagen van 8.30 – 12.30 uur met ingang van 1 april 2022;
 • de formatie van het KCC met ingang van 1 april 2022 uit te breiden met 0,5 Fte;
 • kennis te nemen van de maatregelen die nodig zijn om de vrijdag-openstelling te effectueren;
 • de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren.

Verkeersbesluit inzake het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Humcovenderveld 70 te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 • Aan aanvrager de gevraagde GPP (Gehandicaptenparkeerplaats) op kenteken toe te wijzen op de parkeerplaats Humcovenderveld (zoals aangegeven op de tekening);
 • door middel van het plaatsen van een markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord (kenteken auto) de openbare parkeerplaats aan te merken als GPP gereserveerd voor het voertuig met het op het onderbord aangegeven kenteken RV-441-D.

Raadsinformatiebrief evaluatie Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief met betrekking tot de evaluatie van de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg, en deze brief inclusief de betreffende evaluatie aan de gemeenteraad te sturen.

Raadsinformatiebrief stand van zaken kwestie schadeclaim gemeente Meerssen richting Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de stand van zaken van het dossier met betrekking tot de schadeclaim van de gemeente Meerssen richting Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs.

Raadsinformatiebrief nieuwe geldautomaat in Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over een nieuwe geldautomaat in de kern Meerssen.

Voorzien in de financieringsbehoefte van Wonen Meerssen in 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten tot:

 • Het aangaan van drie nieuwe geldleningen in 2022 van respectievelijk € 2,5 miljoen, € 3 miljoen en € 2,5 miljoen bij de financiële instelling met de meest gunstige rentetarieven;
 • het doorlenen van deze drie geldleningen van in totaal € 8 miljoen aan Wonen Meerssen met een risico-opslag van 0,2%.

Initiatief gemeente Maastricht om mede namens de Zuid-Limburgse gemeenten een brief te versturen aan de minister van VWS waarin de minister wordt verzocht om gemeenten meer mogelijkheden te geven om te komen tot een integrale aanpak van de leefomgeving en gezondheid van jongeren

Besluit: het college van B&W heeft besloten de brief mede te ondertekenen waarin de minister van VWS wordt verzocht om gemeenten meer mogelijkheden te geven om te komen tot een integrale aanpak van de leefomgeving en gezondheid van jongeren.

Verzoek van Vereniging Zwembad Geulle om financiële bijdrage van € 750,-- voor het aanbrengen van een leuning/reling aan de hellingbaan voor gehandicapten

Besluit: het college van B&W heeft besloten een financiële bijdrage van € 750,-- te verstrekken aan de Vereniging Zwembad Geulle voor het aanbrengen van een leuning/reling aan de hellingbaan voor gehandicapten.