Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 21-09-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 21-09-2021

Gepubliceerd op: 01 oktober 2021 13:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 september 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 14 september 2021 en 16 september 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 14 september 2021 en 16 september 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 14 september 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 14 september 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Diverse uitnodigingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Meerssen 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de concept-Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Meerssen 2021 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 20 oktober 2021.

Onderwerp:
Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie CDA inzake IKL
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie CDA inzake IKL te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp:
Gebiedsontwikkeling voormalige Basisschool De Gansbeek en gymzaal Beukeböschke en omgeving
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Een extern bureau in te schakelen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor de gebiedsontwikkeling van het plangebied omvattende de voormalige basisschool De Gansbeek en gymzaal Beukeböschke;
 2. de gemeenteraad te vragen om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de kosten van het haalbaarheidsonderzoek, initiële projectkosten, de planologische procedure inclusief benodigde onderzoeken en begeleiding van de verkoopprocedure;
 3. de gemeenteraad te vragen om budget beschikbaar te stellen voor het verleggen van de Kerksteeg;
 4. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 20 oktober 2021.

Onderwerp:
Weigeren verklaring van geen bedenkingen inzake realiseren van een vakantiewoning op een perceel aan de Heerenstraat te Moorveld
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het feit dat op 15 november 2019 een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingekomen voor het realiseren van een vakantiewoning op een perceel aan de Heerenstraat te Moorveld;
 2. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit tot weigeren verklaring van geen bedenkingen in verband met een herstel van een omissie in de procedure bij het weigeren van de onder 1 bedoelde omgevingsvergunning, en deze door te leiden naar de gemeenteraad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 20 oktober 2021.

Onderwerp:
Subsidieaanvraag 'Wijkleercentrum Meerssen. Vitale burgers en buurten. Gemeente Meerssen. Schooljaar 2021-2022'
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Eenmalig subsidie ad € 9.130,-- te verlenen (2021) ten behoeve van het realiseren van de 'Subsidie aanvraag Wijkleercentrum Meerssen. Vitale burgers en buurten. Gemeente Meerssen. Schooljaar 2021-2022';
 2. het gevraagde subsidiebedrag ad € 9.130,-- eenmalig ten laste te laten komen van 'Ondersteuningsarrangementen' (2021).

Onderwerp:
Subsidieaanvraag ´Aanvraag gemeente: huiskamer / dagbesteding (ontmoetingsplek)'
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Voor het jaar 2021 éénmalige opstartsubsidie van € 2.000,-- te verlenen aan de initiatiefnemers ten behoeve van het realiseren van minimaal twee dagdelen ´ontmoeten´ in gemeenschapshuis De Kollekamp voor in ieder geval ouderen met eventuele kwetsbaarheid of verhoogde kans daarop;
 2. het gevraagde subsidiebedrag ad € 2.000,-- eenmalig ten laste te laten komen van 'Ondersteuningsarrangementen' (2021).

Onderwerp:
Renovatie toiletgroepen en pantry Proosdijhoeve
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. De uitvoering van de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan de toiletgroepen van de Proosdijhoeve te gunnen aan aannemersbedrijf Dejong en de kosten ad € 25.989,88 exclusief BTW te dekken uit de voorziening planmatig onderhoud gebouwen;
 2. de uitvoering van de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan de pantry van de Proosdijhoeve te gunnen aan aannemersbedrijf Dejong en de kosten ad € 4.551,72 exclusief BTW te dekken uit de voorziening planmatig onderhoud gebouwen.

Onderwerp:
Privatisering gemeenschapshuis De Kollekamp
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inhoudende:

 1. Het gemeenschapshuis De Kollekamp nog eenmalig op te knappen en toekomstbestendig te maken en hier een bedrag voor beschikbaar te stellen ter grootte van € 594.500,--;
 2. middels een nog op te stellen erfpachtconstructie, met recht van opstal, het gebouw over te dragen aan de huidige stichting.

Onderwerp:
Afronding onderhandelingen inzake De Proosdij
Besluit:

 1. Het college van B&W heeft besloten de gewijzigde stukken omtrent het sluiten van de vaststellingsovereenkomst met betreffende persoon en Pinckaers Beheer B.V., eigenaar van de Proosdij, vast te stellen en aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen;
 2. de burgemeester heeft besloten op grond van artikel 171, lid 2 Gemeentewet de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst op te dragen aan wethouder Gerard IJff.