Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 21-06-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 21-06-2022

Gepubliceerd op: 15 juli 2022 15:45

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 juni 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 juni 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 14 juni 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 14 juni 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 14 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Beleidsregel Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) Meerssen 2022

Besluit: de burgemeester en het college van B&W hebben besloten:

  1. Vast te stellen de 'Beleidsregel voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Meerssen 2022' (Beleidsregel Bibob Meerssen 2022);
  2. de Beleidsregel Bibob Meerssen 2022 in werking te laten treden de dag na bekendmaking;
  3. het laatstelijk vastgestelde Bibob-beleid en het daarbij behorende Aanwijzingsbesluit Bibob bij evenementen, respectievelijk vastgesteld op 20 februari 2018 en 1 maart 2018, gelijktijdig in te trekken.

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022.

Kaderbrief 2023-2026

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel Kaderbrief 2023-2026 en de bijbehorende Kaderbrief 2023-2026 en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 7 juli 2022.

Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 29 juni 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten raadslid Bjorn Molling te machtigen om als vertegenwoordiger van de gemeente Meerssen deel te nemen aan de stemmingen op de ALV van de VNG op woensdag 29 juni 2022 te Hoorn.

Continuering project Integratie en huiswerkbegeleiding statushouderskinderen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Het project 'Integratie en huiswerkbegeleiding statushouderskinderen' van Stichting Lyvia te continueren voor de duur van 1 jaar gedurende het schooljaar 2022/2023 behoudens de schoolvakantieweken;
  2. de kosten zijnde € 23.535,20 te dekken uit de Egalisatiereserve Statushouders.

Aanschaf van camerabewaking voor het kindcentrum van de Wereldster te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten tot de aanschaf van camerabewaking voor het kindcentrum van de Wereldster.