Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 20-04-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 20-04-2021

Gepubliceerd op: 30 april 2021 09:45

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 april 2021

Onderwerp: Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 april 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 13 april 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 13 april 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 13 april 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:Uitvoeren feitelijke bestuursdwang met betrekking tot opslag van (bouw)materialen en stalling van landbouwwerktuigen op percelen aan Snijdersberg te Geulle
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de ingekomen offertes voor het uitvoeren van de feitelijke bestuursdwang;
 2. in te stemmen met het verlenen van de opdracht tot uitvoering van de feitelijke bestuursdwang;
 3. de financiële gevolgen te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2021.

Onderwerp: Collegeverklaring ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) 2020 en verantwoordingsrapportage BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BRO (Basisregistratie Ondergrond)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De concept-collegeverklaring ENSIA 2020 inzake DigiD en Suwinet inclusief de twee bijlagen vast te stellen;
 2. de concept schriftelijke bevestiging bij assurance-opdracht vast te stellen;
 3. de verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) vast te stellen;
 4. de verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vast te stellen;
 5. de verantwoordingsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) vast te stellen;
 6. de gemeenteraad over de verantwoording ENSIA 2020, BRP/PNIK (Basisregistratie Personen/Paspoorten en Nederlandse Identiteits-Kaarten) 2020 en de verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Winkelgebieden Scan Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De Winkelgebieden Scan 2020 vast te stellen;
 2. de ondernemersverenigingen te informeren over de Winkelgebieden Scan;
 3. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren.

Onderwerp: Formeel verzoek om bestemming van pand Waterval 7A te Ulestraten te wijzigen van 'Agrarisch-Agrarisch bedrijf' naar 'Wonen'
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het wijzigingsplan voor het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming op het adres Waterval 7A te Ulestraten en dit plan met ingang van 29 april 2021 voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.

Onderwerp: Deelname benchmark huishoudelijk afval
Besluit: Het college van B&W heeft besloten deel te nemen aan de jaarlijkse benchmark huishoudelijk afval.

Onderwerp: Opdracht opstellen woon-zorg visie
Besluit: Het college van B&W heeft met inachtneming van de gemaakte tekstuele opmerkingen besloten:

 1. Bureau STEC opdracht te geven voor het maken van een woon-zorgvisie conform ingediende offerte;
 2. de opdracht te geven met gebruikmaking van artikel 18 van de gemeentelijke aanbestedingsregels;
 3. de kosten ad maximaal € 20.000,-- ten laste te brengen van de uitvoeringskosten sociaal team.

Onderwerp: Huisvestingsprogramma 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De huisvestingsaanvraag van schoolbestuur INNOVO inzake basisschool De Lindegaerd in behandeling te nemen, ondanks dat deze aanvraag te laat is ingediend, aangezien strikt vasthouden aan de termijnen van de verordening en de aanvraag dus niet in behandeling nemen in strijd is met de algemene beginselen van redelijkheid en billijkheid (Algemene wet bestuursrecht);
 2. Schoolbesturen INNOVO en kom Leren conform concept-brieven te informeren over het Huisvestingsprogramma 2021 en de verdere afhandeling ervan.