Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 19-10-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 19-10-2021

Gepubliceerd op: 02 november 2021 13:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 oktober 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d.12 oktober 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 12 oktober 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d.12 oktober 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 12 oktober 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Diverse uitnodigingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:
Verlenging ontheffingen vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. W.A.J. Kemp en wethouder dhr. P.H. Hovens
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de aan wethouder dhr. W.A.J. Kemp en wethouder dhr. P.H. Hovens verleende ontheffingen van het vereiste van ingezetenschap te verlengen met ingang van 4 februari 2022 voor de periode tot 1 juli 2022.

Onderwerp:
Toezegging naar aanleiding van motie 'Onafhankelijk systeemonderzoek naar de waterbeheersing in relatie tot de Geul en Maas in Meerssen'
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met het versturen van een afschrift van de motie 'Onafhankelijk systeemonderzoek naar de waterbeheersing in relatie tot de Geul en Maas in Meerssen' conform concept-brief naar de betrokken overheden;
  2. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief hierover te informeren.

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief over Regionale Energiestrategie, Transitievisie Warmte en Motie Zonnepark
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp:
Stand van zaken uitvoering motie betreffende gemeentelijke infrastructuur Hoeve Klinkenberg te Rothem
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp:
Uitvoeringsplan Nationaal Programma Onderwijs
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. Het Uitvoeringsplan Nationaal Programma Onderwijs vast te stellen;
  2. de in 2020 en 2021 ontvangen budgetten ten behoeve van het bestrijden van de gevolgen van de coronamaatregelen voor Jeugd (€ 51.812,--) tevens in te zetten voor de bekostiging van het Uitvoeringsprogramma Nationaal Programma Onderwijs;
  3. gezien de specifieke deskundigheid welke benodigd is, de activiteiten 2, 6 en 7 enkelvoudig onderhands, en als één opdracht, weg te zetten bij Trajekt;
  4. gezien de specifieke deskundigheid welke benodigd is, activiteit 3 enkelvoudig onderhands weg te zetten bij Synthese;
  5. gezien het ontbreken van andere marktpartijen, activiteit 4 enkelvoudig onderhands weg te zetten bij de Openbare Bibliotheek Meerssen.

Onderwerp:
Voornemen fusie Steunpunt Mantelzorg Zuid en Envida
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van het voornemen van Steunpunt Mantelzorg Zuid en Envida om te fuseren per 1 januari 2022.

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief stand van zaken Veranderopgave inburgering Maastricht-Heuvelland
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van het raadsinformatiebulletin 'Stand van zaken Regionale Veranderopgave inburgering' en het daarbij gevoegde tekenverslag en deze ter informatie door te leiden naar de gemeenteraad.

Onderwerp:
Programmabegroting 2022
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. De voorliggende concept-programmabegroting 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 8 en 10 november 2021;
  2. akkoord te gaan met bijbehorend concept-raadsvoorstel.

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief proces gevolgen waterramp
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten een raadsinformatiebrief toe te zenden aan de gemeenteraad over het proces inzake de gevolgen van de waterramp.

Onderwerp:
Herdenkingsbos aan de Veeweg te Meerssen: de inschrijvingslijst voor de 300 bomen is gerealiseerd. Naast deze al 300 gereserveerde bomen in het Herdenkingsbos hebben zich nog 30 geïnteresseerden gemeld.
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de 30 geïnteresseerden mee te nemen in de realisatie van het Herdenkingsbos aan de Veeweg en daarmee in te stemmen met het planten van 30 extra bomen. De hiermee gemoeide kosten bedragen circa € 2.000,--.