Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 19-04-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 19-04-2022

Gepubliceerd op: 09 mei 2022 14:05

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 april 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 april 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 12 april 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 12 april 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 12 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Collegeverklaring ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) 2021 en verantwoordingsrapportage BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De concept-collegeverklaring ENSIA 2021 inzake DigiD en Suwinet inclusief de drie bijlagen vast te stellen;
 2. de concept-schriftelijke bevestiging bij assurance-opdracht vast te stellen;
 3. de verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) vast te stellen;
 4. de verantwoordingsrapportage Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) vast te stellen.

Start bestemmingsplan IJzerenkuilenweg 21 te Rothem

Besluit: het college van B&W heeft besloten conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de procedure te starten voor de locatie IJzerenkuilenweg 21.

Toezegging inzake loods Burgemeester Visschersstraat 128 te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Opdrachtverstrekking voor het plaatsen van een vleermuistoren en het afronden van de sloopwerkzaamheden op de locatie Proost de Beaufortstraat 45 te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De opdracht 'Het bouwen van een vleermuistoren' te gunnen aan Aannemersbedrijf DeJong;
 2. de opdracht 'Ecologische begeleiding bij de bouw van de vleermuistoren' te gunnen aan Eco-planning;
 3. de opdracht 'Het slopen van de nog overeind staande muur en bijbehorende kelders' te gunnen aan Aannemersbedrijf DeJong;
 4. de opdracht 'Het slopen van de opstallen op het terrein van de voormalige hondenclub' te gunnen aan HP Demorec B.V.;
 5. om de omgevingsvergunning tijdig te kunnen verlenen, welke voor de bouw van de vleermuistoren noodzakelijk is, af te wijken van het bestemmingsplan middels de 'kruimelvergunning';
 6. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief;
 7. het extra benodigde budget ad € 31.500,-- te dekken vanuit de reserve duurzame ontwikkeling en dit mee te nemen in de 1e Bestuursrapportage 2022.

'Zicht op Thuis. Beleidsplan 2021-2024. Regio Maastricht-Heuvelland' en 'Centrumregeling Beschermd Thuis Maastricht-Heuvelland 2022 e.v.'

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de advisering door de adviesraden in de Regio Maastricht-Heuvelland waaronder ook de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen over het concept 'Zicht op thuis. Beleidsplan 2021-2024, Maastricht, april 2021' en in te stemmen met de concept-reactie;
 2. in te stemmen met het concept 'Zicht op Thuis. Beleidsplan 2021-2024. Regio Maastricht-Heuvelland' en dit ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 24 mei 2022;
 3. in te stemmen met de concept 'Centrumregeling Beschermd Thuis Maastricht-Heuvelland 2022 e.v.' en toestemming te vragen aan de gemeenteraad om deze concept-centrumregeling als college van burgemeester en wethouders aan te mogen gaan;
 4. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel 'Zicht op Thuis. Beleidsplan 2021-2024. Regio Maastricht-Heuvelland' en de 'Centrumregeling Beschermd Thuis Maastricht-Heuvelland 2022 e.v.' en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 24 mei 2022.

Opstellen bestekken voor diverse werkzaamheden bij de buitensport

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het laten opstellen van een bestek voor de uitvoering van diverse werkzaamheden op het gebied van buitensport;
 2. op basis van de offerte het opstellen van het bestek (en de daaraan verbonden werkzaamheden als sporttechnische onderzoeken) en aanbesteding te laten verzorgen door de firma Newae voor een bedrag van € 29.850,--;
 3. betreffend bedrag te putten uit het sportveldenbeheerplan, alwaar rekening is gehouden met voorbereidingskosten als het opstellen van bestekken.