Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 18-05-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 18-05-2021

Gepubliceerd op: 03 juni 2021 13:00

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 mei 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 mei 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 11 mei 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 4 mei 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 4 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake paardenstallen aan Hekstraat te Ulestraten en geven van paardrijlessen aan Meerstraat te Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake de paardenstallen aan de Hekstraat te Ulestraten en het geven van paardrijlessen aan de Meerstraat te Bunde te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2021-2030
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering d.d. 17 juni 2021.

Onderwerp: Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Een marktverkenning uit te voeren voor het laten opstellen van een actieplan voor de zoektocht naar in- of uitbreidingsmogelijkheden van het aantal standplaatsen door een hiervoor gespecialiseerd bureau Partners in Maatwerk Zuid (Maastricht) en Nijbod consultancy (Eindhoven) en hierbij de kaders te noemen zoals verwoord onder 'vervolg/kaders';
 2. kennis te nemen van het feit dat Wonen Meerssen aangeeft in de nabije toekomst geen beheer en onderhoud van woonwagenstandplaatsen meer te willen uitvoeren;
 3. het toekomstig beheer en onderhoud van woonwagenstandplaatsen mee te nemen in het actieplan.

Onderwerp: Raadsvoorstel 'revitalisering organisatie gemeente Meerssen'
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel waarin wordt gevraagd voor extra structurele financiële middelen in de vorm van de volgende fasen:
  a. € 1.300.000 structureel voor de eerste fase vanaf 2022,
  b. € 250.000 structureel voor de tweede fase vanaf 2024, aanvullend op het onder a. genoemde bedrag,
  c. € 250.000 structureel voor de derde fase vanaf 2025, aanvullend op de onder a. en b. genoemde bedragen;
 2. in te stemmen met het concept-antwoordschrijven van de WOR-bestuurder op het advies van de Ondernemingsraad.

Onderwerp: Gunning infrastructurele verkeersaanpassingen Meerssen-West
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om naar aanleiding van een gehouden onderhandse aanbesteding op basis van 4 offertes het werk "Infrastructurele aanpassingen Meerssen West" te gunnen aan de laagste inschrijver, namelijk Kurvers Wegenbouw.

Onderwerp: Woonvisie Leefbare en vitale kernen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het feit dat er een inspraakreactie is ingediend door Wonen Meerssen op de ter inzage gelegde woonvisie Leefbare en vitale kernen;
 2. de gemeenteraad voor te stellen de reactie van Wonen Meerssen ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren omdat de reactie geen betrekking heeft op de ter inzage gelegde woonvisie, en de verdere afhandeling in handen te stellen van het college;
 3. akkoord te gaan met de woonvisie Leefbare en vitale kernen en deze door te leiden naar de raadsvergadering van 17 juni 2021 ter vaststelling;
 4. akkoord te gaan met het uitvoeringsprogramma Leefbare en vitale kernen behorende bij de woonvisie en dit door te leiden naar de raadsvergadering van 17 juni 2021 ter informatie;
 5. akkoord te gaan met de oplegger behorende bij de woonvisie;
 6. kennis te nemen van de dynamische lijst met de woningbouwprogrammering d.d. 10 mei 2021 en deze door te leiden naar de raadsvergadering van 17 juni 2021 ter informatie;
 7. het bovenstaande met inachtneming van het consulteren van de Adviesraad Sociaal Domein in de besluitvorming.

Onderwerp: Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg 1.0 (RES-ZL)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel Vaststelling Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg 1.0 en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 17 juni 2021.

Onderwerp: Subsidie peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Spelenderwijs 2019 en 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 • A. Met betrekking tot 2019:
  1. de subsidie aan Stichting Spelenderwijs over het jaar 2019 definitief vast te stellen op € 195.366,--,
  2. daartoe aan Stichting Spelenderwijs een nabetaling te doen van € 57.737,-- en deze kosten te dekken uit de post Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk,
  3. de aanvullende subsidie over 2019 beschikbaar te stellen op basis van de 'Algemene Subsidie Verordening' artikel 16 (hardheidsclausule) als exploitatiesubsidie professionele instellingen;
 • B. met betrekking tot 2020:
  1. het subsidiebedrag aan Stichting Spelenderwijs over het jaar 2020 op te hogen met € 35.000,-- tot een totaal bedrag van € 197.785,-- tegen finale kwijting,
  2. het bedrag van € 35.000,-- te dekken uit de post Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk;
  3. de aanvullende subsidie over 2020 beschikbaar te stellen op basis van de 'Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Meerssen 2020' artikel 11 (hardheidsclausule).

Onderwerp: Jaarverslag 2020, Begroting 2021-1, Begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025 en Uitgangspuntennotitie 2021-1 en 2022 Omnibuzz
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 Omnibuzz;
 2. de gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze in te dienen over Uitgangspuntennotitie 2021-1 en 2022, Begroting 2021-1, Begroting 2022 & Meerjarenperspectief 2023-2025 van Omnibuzz;
 3. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel inzake Jaarverslag 2020, Uitgangspuntennotitie 2021-1 en 2022, Begroting 2021-1, Begroting 2022 & Meerjarenperspectief 2023-2025 van Omnibuzz;
 4. de zienswijze van de gemeenteraad via het secretariaat van de Gemeenschappelijke Regeling ter kennis te brengen aan het Dagelijks en het Algemeen Bestuur van Omnibuzz;
 5. akkoord te gaan met de financiële gevolgen voortvloeiend uit "Begroting 2021-1" en "Begroting 2022 & Meerjarenperspectief 2023-2025" en deze middels het raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief inzake toezegging Beleidsnotitie Kunst in de Openbare Ruimte
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Bij vernietiging of diefstal van geschonken kunst de uitgekeerde verzekeringsgelden opnieuw te besteden binnen dit domein;
 2. dit aan de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief mede te delen.

Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC/VSV) 2019-2020
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het jaarverslag Leerplicht en RMC/VSV 2019-2020 vast te stellen;
 2. het jaarverslag Leerplicht en RMC/VSV 2019-2020 ter informatie met de voorgestelde raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad te sturen.

Onderwerp: Begroting 2022 GGD Zuid Limburg
Besluit: Het college van B&W heeft besloten het concept-raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Onderwerp:Bijdrage multifunctioneel maken Agneskerk in Bunde
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake het eenmalig beschikbaar stellen van een bijdrage ter grootte van maximaal € 600.000,-- ten behoeve van het multifunctioneel maken van de St. Agneskerk;
 2. het benodigde bedrag te putten uit de Algemene Reserve van de gemeente Meerssen en de programmabegroting 2021 dienaangaande te wijzigen;
 3. over te gaan tot het te koop aanbieden van het voormalig gemeenschapshuis De Auw Kerk te Bunde.

Onderwerp: Aangepast raadsvoorstel Bestemmingsplan Meerssen: de terzake gehouden aanbesteding voor de actualisatie van het bestemmingsplan is € 12.000,-- hoger dan aanvankelijk geraamd en als opgenomen in het oorspronkelijke raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 20 mei 2021. E.e.a. is een gevolg van de huidige marktsituatie en de naderende deadline van de invoering van de Omgevingswet.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel Bestemmingsplan Meerssen;
 2. het aangepaste raadsvoorstel door te geleiden naar de raadsvergadering van 20 mei 2021.