Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 17-11-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 17-11-2020

Gepubliceerd op: 03 december 2020 16:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 november 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 november 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 10 november 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 10 november 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 10 november 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. De Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas aan te gaan;
 2. wethouder Gerard IJff aan te wijzen als bestuurslid en wethouder Rein Dupont als plaatsvervangend bestuurslid aan te wijzen voor deelneming aan het bestuur van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas.

Onderwerp: Uitvoeringsovereenkomst gebiedsplan Verduurzaming water- en bodembeheer Heuvelland
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het aangaan van een samenwerking betreffende het gebiedsproces Verduurzaming water- en bodembeheer Heuvelland Zuid-Limburg;
 2. akkoord te gaan met de uitvoeringsovereenkomst Verduurzaming water- en bodembeheer Heuvelland Zuid-Limburg;
 3. wethouder Gerard IJff te mandateren om de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen.

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst KRW (Kader Richtlijn Water)-berging Kruisdonk
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan om een samenwerkingsovereenkomst met Waterschap Limburg aan te gaan betreffende het realiseren van een Kaderrichtlijn Water (KRW)-berging binnen het gebiedsproces 'herinrichting Kanjel en Gelei';
 2. akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst Kanjel en Gelei;
 3. wethouder Gerard IJff te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Onderwerp: Proces en governance St. Catharinastraat te Ulestraten
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de concept-procesbeschrijving c.q. rollen/verantwoordelijkheden met inachtneming van de gemaakte tekstuele opmerkingen met betrekking tot positie/status van het onderzoeksteam;
 2. de gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Belastingverordeningen en tarieventabellen 2021
Besluit:Het college van B&W heeft besloten de volgende concept-raadsvoorstellen inzake de belastingverordeningen en tarieventabellen 2021 vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 10 december 2020:

 1. Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2021;
 2. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2021;
 3. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2021 met bijbehorende tarieventabel 2021;
 4. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening hondenbelasting Meerssen 2021;
 5. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2021;
 6. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening toeristenbelasting Meerssen 2021;
 7. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2021;
 8. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2021;
 9. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2021;
 10. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening reclamebelasting Meerssen 2021;
 11. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening leges Meerssen 2021 met bijbehorende tarieventabel 2021.

Onderwerp: Bijdrage stimuleringsfonds winkels Volderstraat 1 te Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten een bijdrage van € 2.500,-- toe te kennen aan Amy's Beautystudio, gelegen aan de Volderstraat 1 te Meerssen op basis van de Verordening Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Meerssen.

Onderwerp:Controleprotocol 2020, geactualiseerd normenkader 2020 en managementletter 2020 KSG Accountants
Besluit:Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de voorliggende stukken, zijnde:

 1. het controleprotocol 2020,
 2. het geactualiseerde normenkader 2020,
 3. de managementletter 2020 KSG Accountants,
 4. en de actielijst vanuit het managementteam gemeente Meerssen op deze managementletter; alsmede voornoemde stukken voor te leggen in een raadsvoorstel gericht aan de Auditcommissie d.d. 8 december 2020.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief voortgang Regionale Energiestrategie
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de voortgang van de Regionale Energiestrategie.

Onderwerp:Versterkte samenwerking Zuid-Limburg en plan van aanpak NOVI (nationale omgevingsvisie)-gebied: werk maken van een grotere uitvoeringskracht in de regio Zuid-Limburg en een start maken voor een breed gedragen positionering van Zuid-Limburg richting externen, waaronder het nieuwe kabinet. Doorontwikkeling van genoemde samenwerking met de gemeenteraden Zuid-Limburg en Provinciale Staten.
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het College van Gedeputeerde Staten te berichten dat zij de meerwaarde van de versterkte samenwerking Zuid-Limburg en het plan van aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg onderkennen en bereid zijn i.c. mee te denken;
 2. de gemeenteraad een afschrift van het schrijven van gedeputeerde Andy Dritty ter zake te doen toekomen.