Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 17-05-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 17-05-2022

Gepubliceerd op: 30 mei 2022 16:05

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 mei 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 mei 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 10 mei 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 10 mei 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 10 mei 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Resultaten gehouden kwaliteitsmonitor (zelfevaluatie) Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten (PNIK) 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de resultaten van de zelfevaluaties BRP 2021 en Reisdocumenten (PNIK) 2021;
 2. kennis te nemen van de (management)rapportages BRP en Reisdocumenten alsmede het bijbehorend actie-/verbeterplan.

Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen Molenveldweg 5 te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het feit dat er op 8 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingekomen voor het verbouwen van een schuur tot 8 appartementen op een perceel aan de Molenveldweg te Meerssen;
 2. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit om een verklaring van geen bedenkingen te geven in verband met een herstel van een omissie in de procedure bij het verlenen van de onder 1 bedoelde omgevingsvergunning en deze door te leiden naar de gemeenteraad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 15 juni 2022.

Bevindingen 'Analyse overstromingen Geulmonding' en vervolgonderzoek

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de rapportage 'Analyse overstromingen Geulmonding';
 2. aan het programmateam Waterveiligheid & Ruimte Limburg te verzoeken om de benodigde aanvullende onderzoeken, zoals opgenomen in de rapportage 'Analyse overstromingen Geulmonding' op te pakken en andere partners, waaronder de gemeente Meerssen, nauw hierbij te betrekken;
 3. akkoord te gaan om dit verzoek conform concept-brief te doen;
 4. de wethouder Fysiek Domein te mandateren om kleine aanpassingen door te voeren in de concept-brief;
 5. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief hierover te informeren.

Jaarverslag 2021, Begroting 2022-1, Begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 en Uitgangspuntennotitie 2022-1 en 2023 Omnibuzz

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1.  Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 Omnibuzz en de Uitgangspuntennotitie 2022-1 en 2023;
 2.  de gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze in te dienen over de Begroting 2022-1, Begroting 2023 & Meerjarenperspectief 2024-2026 van Omnibuzz;
 3.  akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel inzake Jaarverslag 2021, Uitgangspuntennotitie 2022-1 en 2023, Begroting 2022-1, Begroting 2023 & Meerjarenperspectief 2024-2026 van Omnibuzz;
 4.  de zienswijze van de gemeenteraad via het secretariaat van de Gemeenschappelijke Regeling ter kennis te brengen aan het Dagelijks en het Algemeen Bestuur van Omnibuzz;
 5.  de financiële gevolgen voortvloeiend uit 'begroting 2022-1' en 'Begroting 2023 & Meerjarenperspectief 2024-2026' te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2022 en in de Kadernota 2023.

Begroting 2023 GGD Zuid Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Presentatie toeristisch magazine 'Zuid-Limburg lonkt'

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het toeristisch magazine 'Zuid-Limburg lonkt';
 2. akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over het toeristisch magazine 'Zuid-Limburg lonkt'.

Update voor gemeenteraad over uitvoering opdracht om opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang om opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen.

Inzet Stichting Bergse Kracht voor gedupeerden watersnoodramp en opvang Oekraïense Vluchtelingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de Stichting Bergse Kracht voor haar enorme inzet bij de hulp aan gedupeerden van de watersnoodramp in Meerssen en voor haar bijdrage aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen een waarderingssubsidie toe te kennen van € 10.000,--.

Inzet Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening Oost-Europa (SHMO) voor opvang Oekraïense vluchtelingen in Moldavië

Besluit: het college van B&W heeft besloten de Stichting SMHO een waarderingssubsidie toe te kennen van € 3.600,--, zijnde de kosten om een vrachtwagen met hulpgoederen naar Moldavië te laten rijden.

Machtiging aan gemeente Maastricht in kader van uitvoering Wet Inburgering 2021: onderwijsroute augustus 2022 - juli 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de machtiging aan de gemeente Maastricht goed te keuren en wethouder Kemp toestemming te verlenen om deze te ondertekenen.