Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 17-01-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 17-01-2023

Gepubliceerd op: 26 januari 2023 18:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 januari 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 januari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 10 januari 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 10 januari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 10 januari 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Ophoging subsidie slachtofferhulp

Besluit: het college van B&W heeft besloten het subsidiebedrag voor slachtofferhulp te verhogen met € 1.186,-- waardoor de totaal toegekende subsidie neerkomt op € 6.326,--.

Benoeming leden Centraal Stembureau

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De hierna genoemde personen voor een periode van vier jaren, ingaande op 1 januari 2023, te benoemen tot lid van het hoofdstembureau:
  Mevr. M.A.H. Clermonts-Aretz, Voorzitter
  Dhr. J.J.M. Eurlings, plv. voorzitter
  Mevr. S.M.T.J.W. Lemmens-Dolmans, lid
  Mevr. R.L.T. van der Ven, lid
  Dhr. A.C.M. den Boer, lid
  Mevr. P.M. Offermanns-Derhaag, plv. lid
  Mevr. A.R. Droomers, plv. lid
  Dhr. W.G.J.M. Penners, plv. lid;
 2. voor het houden van de zittingen van het hoofdstembureau de vergaderruimte van het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen.

Inhuur externe ondersteuning ten behoeve van het accommodatiebeleid

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inhuur van een externe deskundige ter ondersteuning van het accommodatiebeleid en ter ondersteuning voor de voorbereiding van de themabijeenkomst met de gemeenteraad;
 2. het benodigde bedrag ter grootte van € 3.726,50 bij te ramen middels de 1e Bestuursrapportage 2023.

Raadsinformatiebrief hulp bij schadeafhandeling en NRF (Nationaal Rampenfonds)-gelden waterramp 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief inzake hulp bij schadeafhandeling en NRF-gelden.

Opvang Oekraïense vluchtelingen in hotel Sam Sam te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het contract om 15 vluchtelingen op te vangen in hotel Sam Sam voor een bedrag van € 79,-- per dag op basis van volpension. Het contract zal lopen tot het einde van dit jaar, hetgeen overeenstemt met de richtlijnen vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De kosten zullen volledig worden vergoed door het Rijk.