Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 16-06-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 16-06-2020

Gepubliceerd op: 26 juni 2020 11:40

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 juni 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 9 juni 2020 en 10 juni 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 9 juni 2020 en 10 juni 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9 juni 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9 juni 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Verzoek gemeenten regio Midden-Holland om steun te betuigen aan open brief aan VNG inzake onhoudbare financiële situatie Nederlandse gemeenten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten steun te betuigen aan de open brief van de gemeenten van de regio Midden-Holland aan de VNG inzake de onhoudbare financiële situatie van de Nederlandse gemeenten.

Onderwerp: Mutaties BUIG-budget: uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ
Besluit: Het college van B&W heeft besloten een mutatie van per saldo € 25.970,-- in de 1e Bestuursrapportage 2020 door te voeren op het BUIG-budget, ten behoeve van de Aanpak Jeugdwerkloosheid, Aanpak ouderenwerkloosheid, Aanpak Re-integratie Statushouders, Aanpak Op Eigen Kracht Vooruit (EKV) en de Aanpak Participatieplaatsen.

Onderwerp: Correctie SiSa (Single information, Single audit)-verantwoording 2018
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de correctie SiSa-verantwoording 2018, regeling F1 "Aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding";
 2. kennis te nemen van de aanbiedingsbrief BDO d.d. 20 mei 2020 inzake correctie SiSa-verantwoording 2018, regeling F1 "Aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding";
 3. in te stemmen met de concept-aanbiedingsbrief van de gemeente Meerssen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, met als bijlage de aanbiedingsbrief BDO;
 4. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Renteherziening Lening GL6-A welke is doorverstrekt aan Wonen Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de renteherziening van lening GL-6A pro resto groot € 805.500,54 tegen 0,69% bij de Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB) voor 23 jaar met een renteherziening na 15 jaar. Deze lening wordt doorverstrekt aan Wonen Meerssen met een risico-opslag van 0,2%.

Onderwerp: Samenwerkingsplan "Afvalbeheer regio Geul en Maas, van visie naar resultaten: intensivering van samenwerking in de periode 2021-2023"
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Tot het vaststellen van het samenwerkingsplan "Afvalbeheer regio Geul en Maas, van visie naar resultaten: intensivering van samenwerking in de periode 2021-2023" en daarmee intensiveren van de samenwerking tussen de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul op het gebied van beleid en uitvoering conform het samenwerkingsplan;
 2. in te stemmen met het voorbereiden van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas;
 3. in te stemmen met het opnemen van de benodigde financiële middelen in de begroting 2021 (en verder);
 4. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief inzake het samenwerkingsplan.

Onderwerp: Verstrekking van opdracht voor maken van schets- en definitief ontwerp Houthemerweg te Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. om gebruikmakend van artikel 18 af te wijken van het aanbestedingsbeleid voor wat betreft opdrachtverstrekking voor het maken van een schets- en definitief ontwerp van de Verbindings-as Buitengoed Geul en Maas, tracé Houthemerweg en in plaats van 2 offertes maar 1 offerte op te vragen;
 2. Heusschen*Copier NV opdracht te verstrekken voor het maken van een schets- en definitief ontwerp Verbindings-as Houthemerweg Meerssen.

Onderwerp: Overeenkomsten met betrekking tot kleine onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om gebruikmakend van artikel 18 van het aanbestedingsbeleid en in navolging van de in november 2011 en april 2012 door de gemeenteraad aangenomen moties, nieuwe overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van kleine (onderhouds)werkzaamheden af te sluiten met de firma's Odekerken, Brune en Sassen en wel voor de periode van 2 jaar (1 januari 2021 tot en met 31 december 2022) met de optie tot 2 x 1 jaar verlenging.

Onderwerp: Voortzetting deelname aan project Via Belgica 2021 tot 2024
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Deelname aan het project Via Belgica van 2021 tot 2024 te continueren door in te stemmen met het Via Belgica convenant 2021 tot 2024;
 2. wethouder R. Vertommen te machtigen namens het college het Via Belgica convenant 2021 tot 2024 te ondertekenen.

Onderwerp: Adhesiebetuiging Middengebied Zuid-Limburg aan de zogenaamde P10 Plattelandsgemeenten bij de zienswijze van de P10 gemeenten ten aanzien van de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de adhesiebetuiging van het Middengebied Zuid-Limburg.

Onderwerp: Tijdelijke herinrichting Sint Agnesplein Bunde ten gevolge van coronacrisis
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Toestemming te verlenen aan café Regina, Sint Agnesplein 5 te Bunde om het horecaterras uit te breiden tot aan de schuine belijning in de bestrating inclusief het terras van het naastgelegen pand Sint Agnesplein nr. 4;
 2. de uitbreiding van het terras af te bakenen met bloembakken voor de veiligheid van de terrasbezoekers en verfraaiing van het Sint Agnesplein;
 3. de uitbreiding toe te staan vanaf 1 juni 2020 en in eerste instantie te laten gelden tot 1 september 2020 met een mogelijke verlenging voor een nog te bepalen periode daarna;
 4. de met deze maatregelen gemaakte kosten van € 2.000,-- te dekken uit de algemene reserve.