Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 16-03-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 16-03-2021

Gepubliceerd op: 25 maart 2021 15:40

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 maart 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 maart 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 9 maart 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9 maart 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9 maart 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Beschikbaar stellen budget ondersteuning actualisatie gemeentelijke regelgeving ten behoeve van wettelijk verplichte invoer in de landelijke officiële publicatie-voorziening DROP
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Daadkracht opdracht te geven voor het bieden van ondersteuning bij de actualisatie van gemeentelijke regelgeving;
 2. de kosten ad € 10.750,-- exclusief BTW te dekken uit de € 850.000,-- revitalisering organisatie 2021;
 3. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Vertrouwenspersoon Integriteit
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de functie van Vertrouwenspersoon Integriteit onder te brengen bij de Arbo Unie.

Onderwerp: Vaststelling Grondstoffenvisie
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De gezamenlijke concept-grondstoffenvisie Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul vast te stellen;
 2. de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de visie in te huren via de GR-projecten van de GR (Gemeenschappelijke Regeling) Geul en Maas.

Onderwerp:Verdere deelname aan project Inkoop Regionaal Duurzaam Opgewekte Energie Zuid-Limburg (IRDOE-ZL)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het project Inkoop Regionaal Duurzaam Opgewekte Energie Zuid-Limburg (IRDOE-ZL) en de reeds behaalde resultaten uit fase 1;
 2. deel te nemen aan fase 2 van het project IRDOE.

Onderwerp: Start procedure bestemmingsplan Vliegenstraat 50 te Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de procedure te starten om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Vliegenstraat 50 te Bunde ten behoeve van 12 levensloopbestendige appartementen en daartoe het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Onderwerp: Doorlopen aanbestedingsprocedure van de projecten 'Onderhoud en levering openbare verlichting' en 'Onderhoudsmanagementsysteem openbare verlichting' en de hiermee samenhangende financiële consequenties
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de samen met de gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen en de Provincie Limburg doorlopen aanbestedingsprocedures van de projecten 'Onderhoud en levering openbare verlichting' en 'Onderhoudsmanagementsysteem openbare verlichting' en akkoord te gaan met de gunning aan betreffende firma's voor wat betreft correctief onderhoud openbare verlichting en de aanschaf van het onderhoudsmanagementsysteem openbare verlichting;
 2. voor het jaar 2021 incidenteel € 65.000,-- via de Bestuursrapportage bij te ramen;
 3. de structurele meerkosten op te nemen in de Kadernota;
 4. zo spoedig mogelijk een nieuw beleidsplan Openbare Verlichting op te stellen met daarin concreet opgenomen wat de consequenties zijn van een mogelijke structurele bezuiniging van € 65.000;
 5. middels een raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren over het resultaat en het proces.

Onderwerp: Verlenging contract arbodienst Encare tot 1 januari 2027
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Af te wijken van de regels volgens artikel 18 van de beleidsregels aanbestedingen gemeente Meerssen 2017;
 2. akkoord te gaan met voorgestelde wijzigingen door Zorg van de Zaak (voorheen Encare) met uitzondering van de verlenging van de reistijd;
 3. onder voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad het contract ten behoeve van arbodienstverlening te gunnen aan Zorg van de Zaak voor een periode van 1,5 jaar met de optie om 4 maal met een jaar te verlengen tot uiterlijk 1 januari 2027;
 4. de verlenging van het contract ter instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Onderwerp: Addenda in het kader van de voor de Coronacrisis alternatief geleverde zorg, continuïteitsbijdragen en meerkosten wat betreft Wmo 2015 (Wmo begeleiding groep, Wmo begeleiding individueel en Hulp bij het Huishouden) en Jeugdhulp.
Besluit: Het college van B&W heeft met inachtneming van de gemaakte tekstuele opmerkingen in het collegevoorstel besloten:

 1. a Kennis te nemen van het 'Addendum op
  - de dienstverleningsovereenkomst Wmo 2020 en
  - de dienstverleningsovereenkomst Wmo Beschermd Wonen 2020',
  1b ín te stemmen met het toepassen van het addendum onder beslispunt 1a op de 'Dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein Wmo' en de 'Dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein Wmo Beschermd Wonen';
 2. a kennis te nemen van het 'Addendum op De Dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein Jeugd en Begeleiding Jeugd 2020',
  b in te stemmen met het toepassen van het addendum onder beslispunt 2a op de ´Dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein Begeleiding Jeugd´ en de ´Dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein Jeugd´;
 3. a in te stemmen met het 'Addendum continuïteitsbijdrage ten tijde van Corona' op de overeenkomst Hulp bij het Huishouden 2018 e.v. met referentienummer VIA2017051LK',
  b in te stemmen met het toepassen van het addendum onder beslispunt 3a op de ´Overeenkomst Hulp bij het Huishouden 2018 e.v. met referentienummer VIA2017051LK';
 4. aan de hand van de door de zorgaanbieders aangeleverde stukken te beoordelen of een zorgaanbieder recht heeft op compensatie en voor welk bedrag. Indien het totaal van alle te compenseren bedragen van de aanbieders de beschikbare middelen ad € 70.000,-- (2020) overschrijdt, dan zal de verdeling op basis van de volgende verdeelsleutel plaatsvinden: het aandeel dat de zorgaanbieder heeft in het totaal van de aangevraagde compensatie.

Onderwerp: Inhuren Dorpslab voor het uitwerken van een DOP (Dorpsontwikkelingsplan) in Rothem
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de inhuur van Dorpslab ten behoeve van de procesondersteuning dorpsontwikkelingsplannen voor de kern Rothem;
 2. het bedrag ter grootte van € 12.500,-- hiervoor af te dekken uit de post sociale vernieuwing;
 3. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang van de DOP's.

Onderwerp: Stimuleringsregeling winkelgebieden gemeente Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te verzoeken om de concept-verordening stimuleringsregeling winkelgebieden vast te stellen en een bedrag van € 20.000,-- beschikbaar te stellen uit de door het Rijk beschikbaar gestelde coronagelden.

Onderwerp: Verzoek van de horecaondernemers Markt Meerssen om voor 2021 geen belastingen en heffingen op te leggen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het verzoek van de horecaondernemers Markt;
 2. het verzoek af te wijzen waarbij wel de gelegenheid wordt geboden een voor 2021 aangevraagde parkeervergunning alsnog, binnen een maand na dagtekening van de antwoordbrief, in te leveren;
 3. de concept-antwoordbrief vast te stellen.

Onderwerp: "Winstwaarschuwing" bestuursrapportage 3e kwartaal 2020 BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de "winstwaarschuwing" opgenomen in de bestuursrapportage 3e kwartaal van BsGW;
 2. kennis te nemen van de bestuursinformatiebrief rapportage 4e kwartaal 2020 BsGW;
 3. in te stemmen met de verwerking in de gemeentelijke jaarrekening 2020 van het aandeel van Meerssen in het vermoedelijke tekort zoals genoemd in de bestuursrapportage 3e kwartaal van BsGW;
 4. in te stemmen met de verwerking in de gemeentelijke 1e Bestuursrapportage 2021 van het aanvullend aandeel van Meerssen in het vermoedelijke tekort zoals genoemd in de bestuursinformatiebrief rapportage 4e kwartaal 2020 BsGW.

Onderwerp: Reglement Lokaal Overleg met de vakbonden: in overleg met de vakbonden FNV en CNV is een nieuw Reglement Lokaal Overleg opgesteld. Wethouder Gerard IJff is in de persoon van wethouder P&O voorzitter van het Lokaal Overleg en ondertekent uit dien hoofde het Reglement Lokaal Overleg met de vakbonden.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de ondertekening van het Reglement Lokaal Overleg met de vakbonden door wethouder Gerard IJff.