Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 16-01-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 16-01-2024

Gepubliceerd op: 29 januari 2024 14:25

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 januari 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 9 januari 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9 januari 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9 januari 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Raadsinformatiebrief doorontwikkeling Boa-inzet gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de concept-raadsinformatiebrief inzake doorontwikkeling Boa-inzet gemeente Meerssen;
2. deze raadsinformatiebrief vast te stellen.

Advies structurele ondersteuning huiskamers en ontmoetingspunten gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Kennis te nemen van het Advies structurele ondersteuning huiskamers en ontmoetingspunten Meerssen;
2. het advies op te volgen en de ondersteuning van de huiskamers/ontmoetingspunten middels een opbouwwerker en sociaal beheerder (samen 1 fte) in te zetten voor de jaren 2024 en 2025;
3. de voorgestelde functies 'opbouwwerker' en 'sociaal beheerder' te financieren middels een subsidie voor de jaren 2024 en 2025;
4. de gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Raadsinformatiebrief uitvoering fase 2 Warmtenet Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te informeren over fase 2 van Warmtenet Zuid-Limburg (WZL) conform concept-raadsinformatiebrief.