Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 15-12-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 15-12-2020

Gepubliceerd op: 12 januari 2021 16:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 december 2020

Onderwerp: Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 december 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 8 december 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 8 december 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 8 december 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:Voortzetting onderhoudscontract invoer wettelijk verplichte officiële elektronische publicaties in DROP (landelijke voorziening Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties; een dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De invoer van officiële publicaties in DROP uit te besteden aan de firma Daadkracht;
 2. de jaarlijkse kosten ad € 3.250,-- ten laste te brengen van de post Invoerservice Officiële Publicaties.

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift tegen opgelegde last onder dwangsom inzake een drietal zonder omgevingsvergunning gebouwde bouwwerken aan Heideweg te Rothem
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 27 november 2020;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift van reclamant ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit van 17 juni 2020 te handhaven.

Onderwerp: Voorbereidingssubsidie saneringswoningen Wet geluidhinder
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het bedrijf Sweco de opdracht te verstrekken voor het onderzoek van de woningenlijst;
 2. de kosten bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2021;
 3. de gemeenteraad conform de concept-raadsinformatiebrief te informeren over het verlopen van de aanvraagperiode voorbereidingssubsidie.

Onderwerp:Aanpassing ontwerp geluidscherm Meerssen II, Wilhelminaweg te Bunde
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het standpunt van ProRail met betrekking tot de hellingbaan over te nemen;
 2. te starten met het opstellen van een definitief saneringsplan;
 3. de bewoners conform concept-bewonersbrief te informeren over het nieuwe ontwerp van het geluidscherm;
 4. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het geluidscherm Meerssen II, Wilhelminaweg.

Onderwerp: Afstemmingsoverleg problematiek Jumbo Kuilenstraat en Rompelberg te Rothem
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in overeenstemming met de tekening in de bijlage Bebording Laad- en losplaats ten behoeve van Jumbo Kuilenstraat die een onderdeel is van dit besluit, akkoord te gaan met de volgende verkeersmaatregelen:

 1. Het instellen van een parkeerverbod in de Kuilenstraat vanaf huisnummer 63 tot de hoek met de Holstraat;
 2. het aanwijzen van een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen in de Kuilenstraat vanaf huisnummer 63 tot huisnummer 67;
 3. tijdens de rioleringswerkzaamheden in 2021/2022 bij de herinrichting van de weg kiezen voor een asverspringing bij de voorgestelde Laad-loszone voor de Jumbo. De asverspringing zal samen met de Jumbo nader worden uitgewerkt;
 4. dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief over toekenning van specifieke uitkering Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Implementatie Omgevingswet Maastricht-Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst Implementatie Omgevingswet Maastricht-Meerssen;
 2. de portefeuillehouder Fysiek Domein te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;
 3. opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van de implementatie en inrichting van de VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving)-applicatie voor de gemeente Meerssen door de gemeente Maastricht op basis van de ingediende offerte;
 4. af te wijken van het aanbestedingsbeleid op basis van artikel 18 van het gemeentelijk inkoopbeleid voor bovengenoemde opdracht;
 5. de gemeenteraad te informeren conform de concept-raadsinformatiebrief;
 6. het benodigde budget voor 2022 ad € 30.060,-- op te nemen in de programmabegroting 2022 en als dekking de reserve actualisatie ruimtelijke plannen in te zetten.

Onderwerp: Bijdrage saneringskosten naar aanleiding van het incident chloorlekkage zwembad Geulle
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De memo's en de kopie van de mail van de brandweer d.d. 2 december 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
 2. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 4 februari 2021.

Onderwerp: Vaststelling Bestemmingsplan Op de Locht 52 te Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en -raadsbesluit en het bestemmingsplan Op de Locht 52 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 4 februari 2021.

Onderwerp:Besteding gelden zwerfafval 2021 en 2022
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De verantwoordingen voor de Nedvang gelden 2019 en 2020 en de infographic voor kennisgeving aan te nemen;
 2. de planning voor de inzet van de Nedvang gelden voor 2021 en 2022 vast te stellen en middels de 1e Bestuursrapportage 2021 de begroting 2021 conform te wijzigen;
 3. conform de planning 2021 en 2022 de Nedvang gelden voor 2021 en 2022 aan te vragen bij de organisatie Nedvang;
 4. de gemeenteraad conform de concept-raadsinformatiebrief te informeren over het genomen besluit.

Onderwerp: Gunning onderhoudswerkzaamheden Gymzaal Meerssen-West
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De uitvoering van de onderhouds- en veiligheidswerkzaamheden aan de dakafwerkingen van Gymzaal Meerssen-West te gunnen aan Beenkens Dakwerken en de kosten ad € 27.798,-- exclusief BTW te dekken uit de voorziening planmatig onderhoud gebouwen;
 2.  de uitvoering van de veiligheidswerkzaamheden aan de dakconstructie van Gymzaal Meerssen-West inclusief het vervangen van de plafondafwerking en verlichtingsarmaturen te gunnen aan Habenu-v/d Kreeke en de kosten ad € 38.724,85 exclusief BTW te dekken uit de voorziening planmatig onderhoud gebouwen.

Onderwerp:Continuering samenwerking RivierPark Maasvallei na 31 mei 2022
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met een verdergaande samenwerking om het RivierPark Maasvallei verder uit te bouwen en de huidige jaarlijkse financiële bijdrage ad € 16.039,58 te continueren;
 2. de gemeenteraad voor te stellen de meerjarenbegroting conform bovenstaande te wijzigen waarbij voor de jaren 2023 t/m 2025 een bedrag van €16.039,58 per jaar wordt bijgeraamd en voor het jaar 2022 een bedrag van € 12.595,58 wordt bijgeraamd;
 3. dat om aanspraak op het gereserveerde bedrag te kunnen maken het projectbureau RivierPark Maasvallei in het voorjaar van 2021 een gezamenlijk opgesteld voorstel voor een Samenwerkingsovereenkomst met een bijbehorend Uitvoeringsprogramma Fase 3 dient voor te leggen aan het college.

Onderwerp: Subsidieverzoek 2021 Steunpunt Mantelzorg Zuid
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan het Steunpunt Mantelzorg Zuid voor het jaar 2021 een subsidiebedrag van € 58.220,-- te verlenen.

Onderwerp:Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) van de gemeente Mook en Middelaar met ingang van 1 januari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Gezien het raadsbesluit van 10 december 2020 in te stemmen met toetreding van de gemeente Mook en Middelaar tot de GR BsGW met ingang van 1 januari 2021;
 2. de concept-brief gericht aan het Algemeen Bestuur van de GR BsGW waarin het besluit onder 1 wordt meegedeeld, vast te stellen.

Onderwerp: Overeenkomst Kredietbank Limburg 2021 inzake schuldhulpverlening
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Ingevolge artikel 18 van de Beleidsregels Aanbestedingen Meerssen, om redenen zoals verwoord in de nota, af te wijken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid;
 2. voor het jaar 2021 een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Kredietbank Limburg, zoals voorgesteld in bijlage 1;
 3. de hieruit voortvloeiende kosten te dekken uit de daarvoor in de begroting 2021 opgenomen middelen voor schuldhulpverlening.

Onderwerp: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Meerssen 2021 e.v.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Meerssen 2021 e.v. vast te stellen.

Onderwerp: Te laat ingediende subsidieaanvragen 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de hardheidsclausule artikel 16 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Meerssen 2017 toe te passen en de aanvragen van de in de toelichting vermelde organisaties ontvankelijk te verklaren.

Onderwerp: MAA (Maastricht Aachen Airport). Het rapport toekomst MAA is een maand vertraagd. Waarschijnlijke presentatie is voorzien medio januari 2021.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten wethouder Gerard IJff te mandateren de gemeenteraad in februari / maart 2021 uit te nodigen voor een raadsinformatiebijeenkomst over actuele ontwikkelingen MAA.