Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 15-09-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 15-09-2020

Gepubliceerd op: 25 september 2020 11:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 september 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 4, 8, 9 en 11 september 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 4, 8, 9 en 11 september 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 8 september 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 8 september 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Diverse uitnodigingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen Brandweer Zuid-Limburg
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief inzake ontwikkelingen bij de Brandweer Zuid-Limburg

Onderwerp: Financieringsverzoek Enexis Holding N.V. voor het verstrekken van een converteerbare hybride geldlening ter versterking van het eigen vermogen van Enexis
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Als voorgenomen besluit in te stemmen met het verstrekken van een converteerbare hybride geldlening ad € 1.641.478,-- aan Enexis Holding N.V.;
 2. indien de gemeenteraad positief besluit op het concept-raadsvoorstel, het voorgenomen besluit als definitief besluit te beschouwen;
 3. het concept-raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 oktober 2020.

Onderwerp: Waarborgen dienstverlening vegen en onkruidbestrijding goten 2021-2023
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan om op het gebied van vegen en onkruidbestrijding goten een verdere samenwerking met Maastricht aan te gaan en wel tot 1 januari 2024;
 2. in te stemmen met de financiële ingroeiregeling zoals voorgesteld;
 3. de extra kosten voor de periode 2021, 2022 en 2023 op te nemen in de begroting 2021.

Onderwerp: Proef aanpassing openingstijden Weekmarkt Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openingstijden van de Weekmarkt Meerssen te vervroegen van 10.00 uur – 15.30 uur naar 9.00 uur – 15.00 uur voor een proefperiode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

Onderwerp: Evaluatie en vooruitblik gladheidsbestrijding 2020/2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van:

 1. De beknopte samenvatting 'evaluatie winterseizoen 2019/2020';
 2. de vooruitblik 'winterseizoen 2020/2021'.

Onderwerp: Inzet Brede Regeling combinatiefuncties 2020-2023
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het Projectplan 'invulling Brede Regeling Combinatiefuncties 2020-2023 Gemeente Meerssen' vast te stellen;
 2. in navolging op de intentieverklaring definitief deel te nemen aan de Brede regeling combinatiefuncties met een deelname van 100% voor de periode 2020-2023;
 3. gebruik te maken van artikel 18 van de aanbestedingsregels en geen offertes aan te vragen voor de inzet van een combinatiefunctionaris;
 4. de gemeente Maastricht opdracht te geven voor het realiseren van de doelstellingen zoals omschreven in het projectplan Brede Regeling Combinatiefuncties 2020-2023 gemeente Meerssen en daarvoor 1 fte op basis van detachering beschikbaar te stellen voor de duur van 3 jaar;
 5. in de begroting 2021 een bedrag van € 36.336,-- op te nemen om bovenstaande te realiseren.

Onderwerp: Subsidieverzoek 2019 en 2020 Levantogroep
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het subsidiëren van Levantogroep over het jaar 2019, € 6.300,-- en voor het jaar 2020, € 4.725,--;
 2. akkoord te gaan met de concept-brief.

Onderwerp: Subsidie Peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Aan MIK een subsidie te verlenen van € 11.877,-- voor de uitvoering van peuteropvang en voorschoolse educatie over de periode 1 augustus 2020 t/m 31 december 2020;
 2. aan Spelenderwijs een subsidie te verlenen van € 82.186,-- voor de uitvoering van peuteropvang en voorschoolse educatie over de periode 1 augustus 2020 t/m 31 december 2020.

Onderwerp: Inspraakversie concept-verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inspraakversie "Concept-Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2021 Inspraak";
 2. de inspraakversie "Concept-Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2021 Inspraak" van 28 september 2020 tot en met 9 oktober 2020 ter advies voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen;
 3. de inspraakversie "Concept-Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2021 Inspraak" van 28 september 2020 tot en met 9 oktober 2020 ter inzage te leggen in het kader van brede inspraak;
 4. de gemeenteraad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren), lidmaatschap Omnibuzz van Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
Besluit: Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van het principebesluit tot deelname van Omnibuzz aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en de gemeenteraad voor te stellen geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen.

Onderwerp: Jaarverslag toezicht en handhaving Kinderopvang 2019
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het Jaarverslag toezicht en handhaving van de Kinderopvang in 2019 vast te stellen;
 2. het verslag ter kennisname door te zenden aan de gemeenteraad en aan de Inspectie van het Onderwijs.

Onderwerp: Doorontwikkeling van de huiskamers in de gemeente Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen d.d. 25 augustus 2020 met betrekking tot de nota 'Durf, Kader voor doorontwikkeling van de huiskamers';
 2. akkoord te gaan met de concept-antwoordbrief aan de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen d.d. 16 september 2020;
 3. in te stemmen met de aangepaste nota 'Durf, Kader voor doorontwikkeling van de huiskamers';
 4. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel 'Doorontwikkeling van de huiskamers';
 5. de nota 'Durf, Kader voor doorontwikkeling van de huiskamers' ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering op 15 oktober 2020.

Onderwerp: Verzoek tot functiewijziging kantoorpand Bunderstraat 4d te Meerssen (aanvulling van functie van kantoorruimte met woonruimte)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot functiewijziging kantoorpand Bunderstraat 4d.

Onderwerp: Verbreding afvalsamenwerking Maastricht-Meerssen-Valkenburg: aanpassing gemeenschappelijke regeling Geul en Maas en daarbij behorende GR-begroting
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het voorliggend ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas en de uitgangspunten van het dienstverleningshandvest;
 2. het bestuurslid van de huidige Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas aan te wijzen als bestuurslid van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas;
 3. het voorliggend ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas door te leiden naar de gemeenteraadsvergadering van 15 oktober 2020 ter verkrijging van toestemming voor het aangaan van deze Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2021;
 4. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas;
 5. de ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas in de gemeenteraadsvergadering van 15 oktober 2020 voor te leggen, met het advies geen zienswijze in te brengen.

Onderwerp: Verzoek van burgemeester Vostermans van de gemeente Beesel aan alle zogenaamde nadeelgemeenten tot 100.000 inwoners om de motie 'Voorstel herijking gemeentefonds onverantwoord, bijsturen is noodzaak' te steunen.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de motie 'Voorstel herijking gemeentefonds onverantwoord, bijsturen is noodzaak' te steunen en dit kenbaar te maken aan burgemeester Vostermans van de gemeente Beesel.